Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Tema digitalisering

Enestugans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 december 2017

I dagens samhälle är vi ständigt omgivna av budskap och information av alla möjliga slag, vi kan vara såväl producenter som konsumenter. Vi lever i en värld som knyts allt tätare samman, där vi hela tiden kan interagera och kommunicera med andra människor. Barnen lever också i detta eviga mediebrus. Forskning och medier visar att it- och nätanvändningen kryper allt längre ned i åldrarna. Därför är det viktigt att börja arbeta med medie- och informationskunnighet redan i förskolan. Vi har under lång tid märkt ett stort intresse för digital teknik i barngruppen. Alla pedagoger på förskolan har ett uppdrag där vi ur ett demokratiskt perspektiv ska väcka intresse för både bild, media och text. Vi ska även dokumentera barnens arbete med att utforska nya ämnen och områden för att också kunna stimulera och utmana barnen vidare i deras utveckling och lärande. Här kan bland annat lärplattan komma in som ett verktyg i arbetet kring detta.

En förändrad läroplan, vad innebär det?

Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta. Strategin kommer att gälla år 2017-2022 om regeringen fattar beslut om den.

Ett förslag till förändring i läroplanen för förskolan har gjorts och ser ut så här:

  • Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen.
  • Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
  • De ska även ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser av sitt handlande.
  • I arbetet med normer och värden, ska arbetslaget uppmärksamma barnen på konsekvenser vid användning av digitala verktyg och medier.
  • varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande.
  • Förskolläraren ansvarar för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin användning av digitala verktyg på ett sätt som främjar utveckling och lärande.
  • förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.


Mål (Förväntat resultat, vilka förmågor barnen ska ges möjlighet att utveckla.)

Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier.

Utveckla förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

Utveckla förmåga att använd digital teknik.

Vi ska uppmuntra barnen på Myrstacken att dokumentera sitt eget utforskande med hjälp av lärplattorna exempelvis genom bilder.

Målkriterier (Hur vi ser att målet är nått.)

Barnen klarar själva av att hantera digitala hjälpmedel utan att en pedagog behöver instruera.

Samtal kring texter, bilder och olika medier sker naturligt vid användandet av digitala hjälpmedel.

När vi ser att barnen dokumenterar sitt eget lärande och utforskande med hjälp av digital teknik.

Syfte (Varför vi gör detta, barnens intressen och förmågor.)

Vi ser att användandet av IT och digital teknik är ett intresse hos de flesta barnen. Vi vill att användandet av IT och annan digital teknik ska bil naturlig och vardaglig för barnen. Att de ska känna sig som producenter, inte konsumenter. Alla barn i förskolan ska få en likvärdig digital kompetens. 

Metod (Pedagogernas förhållningssätt, hur vi utformar miljön för att utmana i förmågorna.)

Öka kompetensen hos alla pedagoger. Använda sin pedagogiska fantasi för att använda IT och annan digital teknik i vardagsarbetet. Inte tänka om vi ska använda det, utan hur. Närvarande pedagoger, medforskande pedagoger.

Tekniken ska vara tillgänglig på ett enkelt sätt. 

IT och annan digital teknik används som ett komplement till den verksamheten vi redan har för att hjälpa barnen att utveckla sitt kunnande och utforskande ännu mer.

Barnens individuella lärande och utveckling blir synligt i deras lärloggar.

 

Utvärdering (Verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov.)

Under arbetets gång dokumenterar och utvärderar vi löpande och stämmer av och diskuterar det som gjorts. Vi planerar vidare utifrån dokumentationen och upplevelser som vi haft och gör eventuella ändringar och låter barnens inflytande och intresse visa vägen vidare.

Analys (Hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika och på vilket sätt?)


Läroplanskopplingar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inledning och aktivitet med barnens rum
FaceTime
Pyssel från Ipaden
Julkalendern

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback