Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering av kärnverksamhet vid Storgårdens och Vitklövergatans förskola ht17/ vt18 Gullvivan och Rödklövern

Vitklövergatans förskola, Ale · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

 Tänk på att det är nuläge, analys och slutsats vi beskriver.

Normer och värden

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning kap Normer och värden

och beskriv hur ni kommer att arbeta med att stödja barnens utveckling

Nyckelord: Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, demokrati, samspel och lika värde.

 

Vi lägger stort fokus på inskolningar och att få ihop en trygg grupp. Man lär och utvecklas där man är trygg och trivs.

Rutinerna är viktiga och är en stor del av dagen, det är en trygghet för barnen att veta vad som ska ske och vad som förväntas av dem.

Vi pedagoger är ständigt nära barnen i lek och aktivitet, vi visar hur man är mot varandra (tröstar, hjälper, stöttar etc)

November -17

Vi har arbetat  mycket med rutinerna och känner att barnen är trygga och vet vad som ska hända under dagen. Eftersom vi har mycket konflikter i barngruppen så fungerar det bäst när vi delar upp oss, på så sätt minskar vi konflikterna och kan lättare finnas tillhands samt att det blir lugnare för barnen.

Det är hög beläggning under hela dagen.

Den sista inskolningen är precis färdig och vi är nu 14 barn

 

kkUtvärdering/ Analys: I och med att vi lagt stor vikt vid inskolningar, att alla både nya och gamla ska känna sig trygga, sedda och få sina behov tillgodosedda. Vi är alltid nära barnen för att stötta, hjälpa och ge trygghet. Genom detta lägger vi grunden till demokrati, man lär och utvecklas när man är trygg. Vi skapar en vi-känsla där alla är lika mycket värda och får förutsättningar efter sina behov att växa och utvecklas.
 
 Vi har lyckats skapa en trygg grupp där alla utvecklas och tar för sig. Vår utmaning har varit att det ständigt är mycket konflikter i gruppen, många barn i samma utvecklingsnivå samt flertalet utåtagerande barn. Vår tanke är att detta har skapats av gruppens sammansättning, barnens vistelsetid på förskolan, antal barn i gruppen ( vi är 16 barn ). För att minska konflikter och få en lugnare miljö har vi, när det varit möjligt, delat in oss i mindre grupper. Detta har inte alltid hjälpt då det är många barn som varit i konflikter med varandra och som har svårt att landa i lek. Vi har under våren varit ute så mycket som möjligt. I utemiljön finns det större ytor för barnen att röra sig på och konflikterna minskar.
 
Slutsats: Viktigt att arbeta på trygghet och inskolningen är viktig. Fortsätta arbetet med att dela i mindre grupper.
ll
ll

Utveckling och lärande

 

Vår verksamhet utformas efter barnens behov och intressen, miljön görs inbjudande och tillåtande där barnen har möjlighet att välja aktivitet och material från tex indexkartor.

Vi kommer använda ett tema med figurer som är kända för barnen och där varje figur representerar olika delar av läroplanen.

 

November-17

Vårt Barbatema fungerar mycket bra, barnen känner till figurerna, pratar om dem och tycker om aktiviteterna. Det är lätt att få in temat under dagarna på förskolan.

Barnen använder sig mer och mer av indexkartorna för att visa vad de vill ha, även de äldre barnen vid sammanslagningen.

Vi har på avdelningen satt upp bilder ur temaverksamheten och barnen tycker det är roligt att titta på dem och prata om dem.

 

Utvärdering/ Analys. Barnen använder indexkartorna för att visa vad de vill leka med. I och med att vi satt upp bilder från temat i barnens höjd så har barnen varit mycket delaktiga och engagerade samt att det skapat en inbjudande lärmiljö. Vi har berört stora delar ur läroplanen genom att Barbafigurerna står för olika saker. Vi har påbörjat arbetet med flerspråkighet genom att bla kartlägga vilka språk som finns representerade i gruppen och gjort en Hej-skylt i hallen. Inom området Naturvetenskap och teknik har Barbaflink varit vår representant. Han har kommit med experimentflaskor som barnen fått undersöka. Alla har dessutom gjort sin egen flaska. Med detta experiment har vi provat vad som flyter el sjunker i vatten. Vi har även fått in matematik, pratat om färger, former, antal och storlekar.  Barnen har tyckt att det varit roligt att möta de olika figurerna, de har uppskattat aktiviteterna och alla har varit delaktiga. Eftersom temat är så brett fanns det något för alla och skapar en gemenskap i gruppen.

 

Slutsats: Att arbeta med olika figurer som ett tema är ett roligt och lärorikt sätt att arbeta på. Fortsätter med indexkartor för att få materialet mer tillgängligt för barnen.

 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

 

Vi utformar verksamheten efter barnens behov och intressen och har en miljö där barnen kan påverka sina lekar, aktiviteter och material.

 

November 17

Vi har rensat  ut material som barnen inte leker med och ställt fram det barnen väljer. Just nu är det mycket bilar, traktorer och flygplan,. Indexkartorna på väggarna gör att barnen enklare kan välja vad de vill leka med. Vi jobbar med att barnen ska plocka undan det de lekt med innan vi tar fram något nytt.

 

Utvärdering/ Analys: Indexkartorna ökar barnens inflytande eftersom även de barn som inte har talspråk kan visa vad de vill leka med.

Vi är lyhörda och läser av barnen för att förstå vad de vill eller behöver.

 

Slutsats: Fortsätta på liknande sätt.

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

 

Den dagliga kontakten i tamburen är viktig. Vi strävar efter en öppen och ärlig dialog med föräldrarna, att de ska känna sig delaktiga och få ta del av information. Vi använder oss av unikum, aktiviteteskalender, bilder och foton i hallen samt har uppföljningssamtal efter inskolning och ett utvecklingssamtal per år. 

 

November 17

Vi har haft uppföljningssamtal för nyinskolade barn, bloggar minst en gång i månaden, lagt in ett inlägg på lärloggen, skriver i hallen vad vi gör under dagen och sätter upp foton.

 

Utvärdering/ Analys: Vi har en bra kontakt med vårdnadshavare i och med att vi ses vi lämningar och hämtningar. Vi har bloggat varje månad och lagt minst ett inlägg i varje barns lärlogg. Under temats gång har vi dokumenterat och satt upp bilder för att synliggöra för barnen och vårdnadshavare. För att avsluta temat hade vi en utställning där vi visade och berättade om det vi gjort.

Slutsats: Fortsätta på liknande sätt.

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

 

Se utvärdering under Utveckling och lärande

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter