Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Geometri, area, omkrets och vinklar

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Geometri har vi runt omkring oss vart vi än går. Allt från skrivtavlans räta vinklar och fyra hörn till den cylinderformade sportflaskan. Vi kommer bland annat att lära oss hur man mäter area och omkrets av olika former. Vi kommer att lära oss hur man beskriver olika formers egenskaper. Detta för att vi ska bli medvetna och kunna beskriva det vi ser runt omkring oss i vår vardag.

Målet med undervisningen är att...

Vi kommer att arbeta med följande förmågor

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Att du använder metoder för att räkna fram till exempel area eller att du har strategier för att kunna se rimligheten och uppskatta grader av olika vinklar.

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta kommer vi träna genom att vi gör muntliga övningar där vi berättar om olika geometriska figurer och dess egenskaper. 
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Att du behärskar olika formlerna för att räkna ut arean av olika former  till exempel triangel och romb

 Så här ska vi arbeta...

 
 • Vi kommer att lära oss hur man använder gradskiva för att mäta vinklar
 • Gruppövningar där vi tränar på att beskriva muntligt och fkrsiftlig olika former och egenskaper så som vinklar, hörn, sidor, omkrets, area, parallella. 
 • Tränar på strategier för att mäta omkrets och area genom att vi mäter olika former i klassrummet och utomhus.
 • Träna på att använda olika metoder för att lösa problem genom att arbeta i boken.
 • Gruppövningar med whiteboards där man redovisar olika lösningar för varandra för att lära oss att resonera och lära oss av varandra.
 • Studera olika former för att hitta symmetrilinjeri (om det finns någon/några).

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • Hur du beskriver olika formers egenskaper med hjälp av begrepp.
 • Hur du använder olika begrepp i flera sammanhang till exempel kopplat till din vardag för att lösa problem.
 • Hur du beräknar area och omkrets och kan använda dig av likheter och skillnader mellan dessa.

 .


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Geometri HT-17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter