Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik åk 5

Uppsävjaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Nu utvecklar vi förmågorna inom matematiken ytterligare!

Undervisning och bedömning

Du kommer att få:

  • delta på genomgångar av lärare och andra elever 
  • själv medverka vid genomgångar
  • räkna rutinuppgifter på egen hand och tillsammans med klasskamrater
  • arbeta med problemuppgifter på egen hand och tillsammans med klasskamrater
  • redogöra för dina strategier att lösa matematiska problem samt ta del av andras strategier
  • träna på att på ett strukturerat sätt kommunicera dina matematiska tankegångar

Bedömning:

  • vid aktivt deltagande på lektioner (tex på genomgångar, gruppdiskussioner, redovisningar osv)
  • diagnoser
  • provräkningar

 

Kunskapskrav

Se matris

 

Konkretisering av kunskapskraven:

Du ska kunna:

- göra matematiska beräkningar med för uppgiften/problemet lämplig metod

- bedöma rimligheten i dina lösningar 

- förstå och använda matematiska begrepp och ett korrekt matematiskt språk

- lösa problem med hjälp av lämpliga strategier

- kommunicera dina metoder och tillvägagångssätt så att någon annan med lätthet kan förstå dem (helst både muntligt och skriftligt)

- ta del av andras lösningar och metoder


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter