Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Biologi, Kemi, Svenska, Teknik, Matematik, Geografi

·

Årskurs:

5

FLL 2017 Hydrodynamics

Grycksboskolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 december 2017

Vi kommer att arbeta tematiskt och ämnesövergripande med årets First Lego Leauge. Vi får med de flesta ämnena i skolan när vi ska forska, hitta problem och lösningar, värdera olika källor, skriva, redovisa, bygga, programmera, beräkna.

Syfte

Du kommer att få utveckla förmågan att:

 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet
 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
 • Skapa, beskriva och använda programmering för att lösa problem
 • Använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner
 • Förstå att datorer styrs av program
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • Formulera och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Söka information från olika källor och värdera dessa
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och tekniken har förändrats över tid

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • Vattnets egenskaper och kretslopp. Vattnets betydelse och fördelning.
 • Identifiera ett problem som kan finnas när det gäller människans användning av vatten
 • Hitta en lösning på problemet
 • Söka information om vatten från olika källor och värdera dessa källor, källhänvisning
 • Presentera problemet och lösningen i bilder
 • Muntligt presentera lösningen genom att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • Granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet, miljö, människa och samhälle
 • Använda programmering för att styra EV3-roboten och utföra de uppdrag du väljer att göra på robotmattan

Arbetssätt

I hela vårt arbete jobbar vi enligt FLL:s kärnvärden:

 • Vi jobbar tillsammans som ett lag
 • Vi jobbar tillsammans för att hitta lösningar med vägledning från våra handledare och mentorer
 • Vi vet att våra handledare och mentorer inte har alla svar, utan vi lär oss tillsammans.
 • Vi är goda konkurrenter.
 • Det vi lär oss och upptäcker är viktigare än att vinna.
 • Vi delar med oss och presenterar våra erfarenheter för andra.
 • Vi uppvisar kärnvärdena Gracious Professionalism och Coopertition i allt vi gör, vilket betyder att vi är professionella, hänsynsfulla och har en stöttande tävlingsagenda.
 • Vi har roligt!

 

Vi arbetar i grupper för att forska om vatten och hur människan använder vatten. I grupp jobbar vi också för att komma på ett problem som vi kan hitta en lösning på och som vi fortsätter att arbeta med.

Vi arbetar med att ta fram en presentation av problemet och vår lösning som vi presenterar muntligt på tävlingen. Vi arbetar också på att marknadsföra vår lösning och dela med oss den till en målgrupp innan tävlingen.

Vi arbetar för att bygga och programmera en robot som klarar flera av de uppdrag som finns på mattan. Vi ska också kunna presentera och redogöra muntligt för hur roboten är konstruerad och programmerad.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms efter hur du:

 • Deltar i diskussioner i gruppen och i helklass
 • Söker information och fakta
 • Värderar olika källor
 • Använder dig av de begrepp som hör till
 • Arbetar för att hitta lösningar

Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Biologi år 4-6 HEJA
Ämnesmatris Kemi år 4-6
Ämnesmatris Matematik 4-6
Ämnesmatris Svenska HEJA
Ämnesmatris Teknik 4-6 HEJA
Ämnesmatris Geografi 4-6
Ämnesmatris Bild 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback