Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns relation till naturen

Pinjens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Under förra läsåret lät vi barnen “möta” naturen på olika sätt i år är vi mycket nyfikna på hur barnen undersöker och skapar en relation till naturen med hjälp av lek och fantasi. Vi vill att våra barn med alla sina sinnen ska få upptäcka och glädjas åt naturens alla under och skiftningar här och nu. Vi behöver möjliggöra att varje barn får ställa sig i nära relation med naturen på det sätt de vill och önskar. Genom att använda lek och fantasi som en metod för att låta barnen uppleva naturen är vi nyfikna på vad som händer och hur relationen kan se ut. För att få syn på barnens relation till naturen behöver vi lyssna och se noga på hur barnen använder naturen. Vi har valt tre gemensamma nyfikenhetsfrågor att utgå ifrån som en start i projekten. •Vad gör barnen i naturen? •På vilket sätt inspirerar naturen barnens lek och fantasi? •Vilket blir pedagogens bidrag i barnens lek och fantasi?

 

Syfte lek och fantasi

Förskolan är en plats för utveckling och lärande och en förutsättning för barn att ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter är att de får ha roligt, leka och fantisera. Vi vuxna som möter barnen måste se till att det finns tid, plats och inspiration för barns lek varje dag.

Leken hjälper barnen att bearbeta och förstå sammanhang i sin omvärld så lärandet blir lustfyllt, begripligt och meningsfullt .

Mål

  • Vi pedagoger utmanar oss att hitta leken och fantiserandet i många olika sammanhang material och uttrycksformer.
  • Varje barn ska få träna sig i att utveckla sin  lek och fantasi utifrån sina förutsättningar
  • Pedagogerna inspirerar och stöttar barns lek och fantasi
  • Pedagogerna har kunskap om lekens betydelse för utveckling och lärande

Syfte barns inflytande

Förskolan är en plats där barnen vistas en stor del av sin dag och de ska ha stort inflytande över vad de vill göra under den tiden. För att kunna få inflytande ska pedagogerna leva det demokratiska uppdraget i vardagen så varje barn får träna sig på att välja, ta ansvar och kommunicera sina åsikter och behov både enskilt och i grupp. Verksamhetens erbjudande ska utgå ifrån barnens tankar och idéer om vad de vill leka eller undersöka vidare i projekten som uppstår och genom gruppens tankekarta synliggörs barnens intressen, tankar och lärandeprocesser

Mål

  • Varje barn har inflytande över att få påverka sin dag
  • Pedagogerna har kunskap om och förstår demokratibegreppet  och omsätter det i praktiken
  • Barnen dokumenterar temat på olika sätt i en gemensam tankekarta för att synliggöra sina tankar och förstå temat
  • Föräldrarna är nyfikna på vår verksamhet

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter