Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1 (sva)

Kommunövergripande grupper FG, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 

 • förstå och använda dig av alfabetets bokstäver
 • läsa enkla faktatexter och skönlitterära texter
 • skriva enkla elevnära texter
 • förstå och fundera kring innehållet i skönliterära texter och faktatexter
 • Att tala/berätta något inför en grupp

Bedömning - vad och hur


Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • koppla ihop rätt bokstav med rätt ljud
 • sätta ihop bokstäver till ord genom att skriva
 • skriva enkla och elevnära texter
 • läsa och förstå en enkel elevnära text
 • förklara/reflektera kring en text eller en film genom att berätta i en grupp

 

Så här kommer du att få visa dina förmågor:

 • genom att du regelbundet läser högt för en pedagog
 • genom att du regelbundet skriver egna enkla texter
 • genom att du på ett praktiskt sätt kan gestalta innehållet i olika texter tex genom bild eller annat skapande
 • genom att regelbundet skriva och läsa
 • genom att delta i samtal kring olika texter och filmer
 • genom att du får berätta och tala inför en grupp

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • genomgång och träning i hur veckans bokstav låter.
 • skriva för dig meningsfulla texter både enskilt och i grupp tex sagor, faktatexter, dikter, tankekartor mm
 • genom läsning av enkla ord och texter regelbundet
 • genom olika uppgifter som tränar bokstavsljud, läsning och stavning
 • måla till dina egna texter och till andras texter
 • se på film och reflektera kring innehållet
 • lyssna till högläsning och reflektera kring innehållet och texten
 • träna på att tala inför en grupp

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback