Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Modersmål i arabiska åk 4-6

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Att lära dig arabiska på lätt sätt.

SYFTE

CENTRALT INNEHÅLL

KONKRETA MÅL

Du ska lära dig:

att läsa med gott flytt och visa god läsförståelse

att analysera textens syfte och uttrycksformer

att skrivandet är en process där tillhör ändringar

att uttrycka dig i skrift och tal samt använda olika genreer och se deras typiska drag

att genom skrivandet fördjupa din kunskap om grammatiska strukturer

att tala och samtala med olika syfte, framföra egna åsikter

att prata med ett mer nyanserat språk och utveckla flyt i ditt talspråk för att bli lättare förstådd

att få insikt i ungersk litteratur och förstå dennes innehåll, budskap och uppbyggnad

att få kunskap om den ungerska kulturen genom tiderna

att se skillnader mellan olika språkgenreer och textgenreer

att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och tankar

att lära sig nya ord, fraser med anknytning till ämnesområde

att kunna använda ordböcker och språkbehandlingsprogram

att berika ditt språk med synonymer och antonymer (motsatsord)

att bekanta dig med den ungerska kulturen i form av talesätt, ordspråk, sedvanjor och traditioner genom litteratur och konst

att jämföra de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan de två kulturerna

 

 

 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA:

Vi arbetar med lästrategier för att förstå budskapet i olika slags texter t.ex. brev , barn- och ungdomsböcker, tidningsartiklar.

Vi genomför olika skrivuppgifter, analyserar texter och skriver brev, tidningsartiklar, anteckningar, instruktioner, sammanfattningar.

Vi ställer frågor och svarar på frågor.

Vi framträder i gruppen genom diskussion och lyssnar på andra.

Vi tränar prata fritt om ett ämne.

Vi berättar om vår läsupplevelser för att kunna förstå och tolka textens innehåll.

Vi tränar uttal genom muntliga övningar för att bli lättare förstådd och lättare förstå vad andra säger.

Vi arbetar med texter sagor, lyrik och myter och kopplar dem till historiska moment.

Vi analyserar skönlitterära texter, lär oss använda begrepp som huvudperson, plats, tid, tema.

Vi pratar om olika genreer och deras typiska drag.

Vi skriver egna texter med tydlig handling.

Vi pratar om ordens nyanser.

Vi arbetar med synonymer, antonymer (motsatsord).

Vi läser och pratar om högtider t.ex. jul, påsk, kvinnodagen, nationaldagen, morsdagen, alla helgonas dag m.m.

Vi arbetar med film, lyrik och konst.

Vi beskriver skillnader och likheter mellan de två kulturerna.

 

 

BEDÖMNING

Bedömningen sker kontinuerligt under läsåret.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 - läsa, förstå och tolka textens innehåll och budskap

 - delta i samtal och diskussioner

 - uttrycka dina åsikter muntligt och skriftligt på ett nyanserat språk

 - ställa och svara på frågorna, framföra din åsikt

 - skapa egna texter med bra struktur

 - anpassa språket till situationer och mottagare, hur du berikar ditt språk med synonymer, känsloord m.m.

 - använda ordböcker och olika digitala hjälpmedel

 - visa kunskaper om området där modersmålet talas.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback