Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Pixel - De fyra räknesätten

Bäckaskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 8 december 2017

Elevernas talförståelse ska fördjupas genom att repetera addition, subtraktion och division i det här kapitlet. Mycket är kopplat till praktiska sammanhang där eleverna ska kunna använda sig av sina vardagskunskaper.

Vad du ska lära dig:

Här skriver jag målen med arbetsområdet i punktform. 

 • Matematik i vardagen.
 • Addition och subtraktion.
 • Delnings- och innehållsdivision.
 • Läsa, förstå och lösa textuppgifter.

Jag gör om läroplansmålen så att eleverna ska förstå dem. 

Hur vi ska arbeta med området:

 • Vi kommer att arbeta mycket med gemensamma samtal och diskussioner. 
 • Vi arbetar mycket med konkret material.
 • Vi arbetar i mindre grupper.
 • Vi gör även övningar på dator och Ipad.
 • Eleverna får extrauppgifter anpassade efter deras nivå.

 

Vad som ska bedömas:

Viktiga begrepp:

 • skillnad, växla, växling
 • addition, subtraktion, addera subtrahera
 • division, dela, dividera

 

Hur det ska bedömas:

 • Du bedöms främst genom ditt engagemang under lektionerna och under våra gemensamma diskussioner.
 • Du bedöms genom din diagnos som vi gör i slutet av varje kapitel.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback