Skolbanken Logo
Skolbanken

NF normer och värden Draken 2017

Lönneberga förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 27 november 2017

I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. Vi arbetar aktivt med hållbara relationer. Detta gör vi genom händelser som sker i vardagen, då vi för dialog mellan barn och vuxna kring de olika situationerna. Vi som pedagoger är förebilder och visar detta genom ett nyfiket medskapande.

Mål för alla förskolor: Alla barn på förskolan skall uppleva trygghet på avdelningen. Personal, förskolechef och föräldrar skall i samråd föra en dialog kring hur vi tolkar barnets vistelsetid på förskolan.

 

Bakgrund till förskolornas mål: Vi har många nya barn som börjar på förskolan under hösten 2017, vilket innebär att barnen kommer in i nya konstellationer vilket medför att vårt arbete kommer att fokusera på trygghet på avdelningen och att kan kunna förmedla sina känslor genom de uttryck som barnet har.

När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

 

Förväntat resultat: Barnet uttrycker  på förskolan hur hen har det med de medel barnet kan behärska. Samtal med föräldrar kring hur hen upplever förskolan. Personal har tillräckliga kunskaper kring barnet för att se vilket/vilka behov som föreligger.

Fokus på förståelse för andra människor.

Vi lånar böcker om att leva i normbrytare familjer. Vi förhåller oss till barnens  klädsel, lekar och uttryck ur ett genusperspektiv. Vi har ständiga diskussioner kring status i gruppen samt makt och hierarki.

Vi för dialoger med barnen om lika värden och respekt för andra.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback