Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering av kärnverksamhet vid Gullvivan, Vitklövergatans förskola ht16/ vt17

Vitklövergatans förskola, Ale · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

 Tänk på att det är nuläge, analys och slutsats vi beskriver.

Normer och värden

 

Beskriv ert arbete: 

Vi vill tillsammans med barnen skapa trygghet på avdelningen och att alla ska känna en tillhörighet.

- Vi vill införa ett demokratiskt klimat på avdelningen där vi hjälper barnen att våga framföra sin åsikt.

- Vi vill visa barnen hur man kan lösa konflikter.

- Vi vill stimulera barnens samspel och lära dem att visa hänsyn. 

Analys: Vi öppnade i slutet av februari och har arbetat med i huvudsak gruppinskolning. Det har för vissa behövts lite längre tid och vi har kunnat erbjuda det. Vi har nu fått en väl fungerande grupp.

Vi har arbetat med rutiner och vi känner nu att gruppen känner sig trygga här.

Slutsats:Vi kommer fortsätta med rutinerna, eftersom rutiner skapar trygghet. Barnen ska bli mer delaktiga i egna beslut tex vid matsituationerna. Vilken/vilka grönsaker vill jag ha, vill jag ha mjölk eller vatten, vill jag ha sås eller inte. Vi kommer att göra aktivitetskort på skåpen så att barnen får göra aktiva val och beslut på vad de vill leka med.

När vi byter blöjor ska vi fråga barnen först om vi kan titta i blöjan, när de ligger på skötbordet se till att inga andra barn står i soffan och tittar på.

 

 

 

 

 

 

 

 Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Vi vill erbjuda en en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.  

- Vi vill utveckla och utmana barnen i de vardagliga situationerna, här och nu.

- Vi vill även påvisa barnen deras lärprocesser.

Analys:

Vi har arbetat med rutiner även här,  trygghet och att alla ska lära känna varandra. Vi märker att de lär sig mycket genom leken, tex turtagning, samarbete, förståelse för andra.

Slutsats:

Vi ska göra en tydligare struktur på avdelningen genom att dela upp rummen, tex pussel och spel i ett rum, konstruktion i ett annat , dockvrå så kommer det att bli lättare för de att välja vad de vill göra. Vi ska göra varje rum inbjudande och innehållsrikt och på så sätt skapa en miljö som inbjuder till kreativitet. Vi får bort springandet . Vi pedagoger är med som stöd och även igångsättare till lek.

Vi kommer att sätta igång med den pedagogisk dokumentation i Unikum efter sommaren. Fokus fram till nu har varit att få en sammansvetsad grupp.

 

Barns inflytande

Vi vill att barnen ska kunna välja själva vad de vill leka med. Vi vill också att de ska lära sig att plocka undan när man är klar. Man ska välja vad man vill göra mer än med vem man ska göra det med

 

Vi ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. 

- Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper så att utrymme ges till att barnen vågar framför sin åsikt och därigenom få inflytande på förskolan.

Analys: Vi har varit hela gruppen tillsammans i lekhallen för att få en sammansatt grupp.

Slutsats: Vi kommer att dela upp oss mer så det blir mindre grupper i flera rum.

 

 

Förskola och hem

 

Vi vill att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan. 

Vi vill främja ett nära samarbeta med vårdnadshavare för att tillsammans se till att barnet utvecklas positivt.

Vi erbjuder utvecklingssamtal, föräldramöten, medverkan i skolrådet och dagliga möten vid hämtning och lämning. Här har vårdnadshavare möjlighet att påverka.

Analys:Vi har haft uppföljningssamtal efter inskolningen med alla som önskat. Vi har haft bra daglig kontakt med alla vårdnadshavare.

Slutsats: Till hösten har vi föräldrarmöte, vi kommer att ha utvecklingssamtal och fortsätta  med den dagliga kontakten då vi anser den väldigt viktig. Vårdnadshavare som vi inte träffar så ofta kommer vi försöka ha telefonkontakt med jämna mellanrum.

 

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Inskolning

Skapa rutiner och trygghet

Analys:

Inskolningarna har gått bra. De barnen som inte har svenska som modersmål har behövt lite längre tid på sig att hitta sin plats och känna trygghet. Vi har under inskolningarna inte delat upp barnen utan de har fått välja pedogog själva. Då har det fallit sig naturligt vem av oss de har valt som "nummer ett".

Slutsats:Vi är ett nytt arbetslag och även vi har haft en inskolningsperiod. Vi behöver nu sätta strukten mer anpassad efter våra styrkor och svagheter. Nu när vi känner barnen så behöver vi göra en kartläggning mer av varje barn.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter