Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbar utveckling - Fiskens förskola

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Med hjälp av begreppet hållbar utveckling lär vi oss att värna om varandra och vår miljö.

Nuläge

Vi vill utveckla vårt miljöarbete till att handla om hela vår miljö med hjälp av hållbar utveckling. Vi uppmuntra alla att tänka på att värna om det vi har i vår närmiljö, såsom kamratskap, materiella saker samt vår natur. Vi har ett jättefint miljöhus på förskolan där vi har kärl för källsortering.

Mål

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för hur människa och miljö påverkas av varandra samt att de blir mån om varandra och deras närmiljö.

Vi vill bli bättre på att använda vårt fina miljöhus tillsammans med barnen.

Syfte

Hållbar utveckling är en aktiv del i förskolans pedagogiska arbete och det definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Med det som bakgrund vill vi därför fortsätta utveckla vårt förhållningssätt kring begreppet hållbar utveckling med hjälp av demokratiska arbetssätt och delaktighet och inflytande från barnen

Genomförande

Vi arbetar med mindre teman där alla har sin utgångspunkt i hållbar utveckling, socialt, ekologiskt eller ekonomiskt. Vi utforskar och undersöker förskolans olika ämnen tillsammans med barnen. Detta utifrån deras intressen och behov.

Dokumentation under lärprocessen

Vi hjälps åt att dokumentera under arbetets gång. Vi dokumenterar samt reflektera regelbundet, både enskilt, tillsammans med barnen samt i arbetslaget.

Ansvar

All personal på respektive avdelning hjälps åt att leda samt utveckla arbetet framåt.

Uppföljning

Arbetet följs upp och utvärderas kontinuerligt på avdelningsplaneringar och arbetsplatsträffar.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter