Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Alla är lika viktiga år 2

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Under några veckors tid ska du få följa med till trädet Alm 22. Där bor en mängd olika fåglar, men plötsligt en dag kraschlandar en fågel under almen. Den är smutsig, har en bruten vinge och kvittrar på ett annat språk. Hur kom han dit och varför. Vad gör de andra fåglarna och hur skulle du göra?

 

Undervisning, för att nå målen kan du:

Lyssna på bok om Alm 22. 

Samtala med dina klasskompisar kring vad som händer i boken.

Läsa, skriva, berätta och samtala om barns rättigheter.

Läsa, skriva och samtala om varför människor flyr eller flyttar.

Läsa, skriva och samtala om varför människor bor där de bor. 

Sjunga sånger.

Skapa bilder.

Mål och bedömning

Här kan vi skriva hur de ska visa sin kunskap samt de konkretiserade målen: 

När vi är klara med detta ska du kunna:

- Lyssna på /läsa och förstå texter. 

- Skriva enkla texter.

- Vad barnkonventionen är.

- Vad barnkonventionen innebär. 

- Berätta om skillnaden mellan att fly eller flytta.

- Ge orsaker till att människor flyr eller flyttar.

- Sjunga några sånger som hänger ihop med temat.

- Skapa bilder som passar till temat. 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Matriser i planeringen
Alla är lika viktiga
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter