Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Sårbara platser

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Alla platser och samhällen utsätts för olika hot. Ett samhälle eller en plats som har låg motståndskraft mot yttre hot kallas för sårbar. I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på de naturgivna hoten - skogsbränder, tsunamis, stranderosion, stormregn, torka, översvämningar, orkaner (cykloner/tyfoner), tornados, jordbävningar samt vulkanutbrott. vecka 41-46

SYFTE

Undervisningen i geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. vidare ska eleverna få möjlighet utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. (Ge Lgr 11).

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på bland annat samhällsstrukturer, ekonomiska och miljömässiga aspekter (Sh Lgr 11).

 

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Beskriva- hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen (orsaker och konsekvenser av naturkatastrofer)
 • Analysera - göra geografiska och samhällsvetenskapliga analyser av omvärlden med hjälp av kartor och andra källor (läsa av olika kartor)
 • Resonera - din kommunikativa förmåga att samtala, diskutera, redogöra för samt resonera och formulera dig både i skrift och muntligt.
 • Begreppsförståelse - förstå innebörden av de olika begrepp som du lär dig i detta arbetsområde.

 

 ARBETSSÄTT

 • Vi läser gemensamt i häftet Geografi 7-9 s. 158-175. vi diskuterar innehållet, antecknar och arbetar med uppgifter kopplade till texten.
 • Vi tittar på film, diskutterar innehållet och arbetar med tillhörande uppgifter.
 • Vi har genomgångar, där du som elev ska vara delaktig genom att diskutera, analysera och reflektera.
 • Vi tränar på att använda geografiska begrepp

 

 BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom ett prov vecka 46

I provet visar du din kunskap genom att:

 • Beskriva hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt reflektera kring varför det är så.
 • Beskriva vad en inre och yttre kraft innebär
 • Resonera kring sårbara platser, orsaker till att platsen är sårbar och vilka naturgivna risker och hot som finns
 • Resonera  kring konsekvenser av att leva i ett riskområde
 • Förklara och använda ämnesspecifika begrepp i dina svar

 

STÖDFRÅGOR:

 • Vilka sårbara platser känner du till i världen? varför finns hotet just där?
 • vissa katastrofer har blivit värre under senare år, varför har det blivit så?
 • Vad är en sårbar plats och vad finns det för orsaker till att vissa platser mer sårbara än andra?
 • Är sårbara platser alltid sårbara på grund av sitt geografiska läge och sina geologiska förutsättningar?
 • Hur påverkas människor som bor på sårbara platser, vilka konsekvenser kan du se?
 • vad kan människor göra för att förebygga och skydda sig mot katastrofer?
 • varför bosätter sig människor i riskområden? resonera och ge exempel
 • på vilket sätt kan Sverige vara en sårbar plats? Resonera och ge exempel
 • Vad är en inre kraft (endogen)?
 • vad är en yttre kraft (exogen)?
 • Hur är jordens befolkning fördelad? varför är det så?
 • kan du förklara följande begrepp?  sårbar plats, översvämning, mantel, magma, lava, kontinentplatta, plattektonik, vulkan, jordbävning/jordskalv, supervulkan, Richterskala, förkastning, gravsänka, horst, epicentrum, seismograf, ekolod, tsunami, tromb, vittring, erosion, ras, skred, lavin, glaciär

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sårbara platser 2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback