Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

NF Normer och Värden 2017 Peter Pan

Saltkråkans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Läroplansmål

Se målen nedan.

Planerade insatser

 Vi har sett ett stort Pokémonintresse bland barnen. Detta har vi tänkt att bemöta genom att låta vår muckla Odin lämna brev till barnen där han är nyfiken på de olika Pokémonfigurerna. Vår tanke med detta är att därmed fokusera på de olika figurernas styrkor men även svagheter .. I förlängningen är tanken att detta ska väcka tankar kring att även vi är olika med olika styrkor och svagheter. Vi tänker att detta ska bli synligt på avdelningen genom b la Odins brev men även med bilder och text på Pokémons, likaså med foto och text på barn och pedagoger där våra olikheter men även likheter blir synliga för att väcka diskussioner på olika sätt. I förlängningen hoppas vi på att detta leder till trygga och självständiga barn som uppmärksammar varandra och sig själva på vad man kan och vad man är bra på. Likaså att barnen hjälper och stöttar varandra i sina olika kompetenser vid behov.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi kan se att barnen börjar att få syn på sina egna men även kompisars olika styrkor och kompetenser, likaså en större omtänksamhet mot varandra då kommentarer som "jag kan", "jag kan lära dig det", "jag kan visa dig" och "jag kan hjälpa dig" förekommer nu mer allt frekvent vilket visar på trygga, självsäkra barn som visar respekt och omtänksamhet gentemot varandra. Även vårdnadshavare uppmärksammar arbetet i gruppen då vi fått positiv feedback på hur barnens intressen och styrkor tas tillvara på i det pedagogiska arbetet.

Vid diskussioner kring kompetenser att utveckla (vad jag vill utveckla/lära) har vi en bit kvar och får fundera på hur vi kan utmana barnen vidare i detta. Men vi anser dock att en bra början är att få syn på sina och andra kompetenser och starka sidor för att dels få syn på sitt eget lärande och vad man kan men även för att kunna utmanas och lära sig vidare vilket vi som nämnt ovan är på god väg att göra ..  Vi kan även se detta hos barnen då kommentarer som "jag lär mig genom att tänka med min hjärna" förekommer.

Metodval

Genom att kontinuerligt dokumentera verksamheten via film, ljud, bild och blogg får vi en bra bild över barnens utveckling, lärande och intressen men även över verksamheten i sin helhet och det hjälper oss även att hålla den röda tråd som vi vill kunna behålla i vårt utvecklingsarbete. Den hjälper oss även att få syn på barnens utveckling och lärande och därmed kunna hjälpa dem vidare i sin utveckling/lärande. Genom att även låta barnen ta del av den pedagogiska dokumentation som görs på olika sett får de syn på sitt eget lärande och kan då få hjälp att ge uttryck för vad de kan men också vad de vill utveckla/lära. Den pedagogiska dokumentationen blir synlig för barn och vårdnadshavare genom bilder, text, barnens egna alster samt litteratur - i blogg men även det som sätts upp/skapas på avdelningen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback