Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden 2017/2018

Hyddans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Normer och värden för Björnen 2017/2018

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

 

Planerade insatser:

- Vi på Björnen kommer att använda oss av det befintliga materialet "Kanin och Igelkott" och tillsammans med barnen bearbeta vardagliga situationer i vår verksamhet genom att läsa, prata, illustrera och gestalta.

- Förskolebiblioteket som är under uppstartning kommer vi använda oss av bland annat för att möta upp samtliga barn oberoende av tidigare erfarenheter.

- Vi kommer att fortsätta att uppmärksamma och synliggöra samtliga barns identitet och modersmål samt vår dagliga användning av TAKK i verksamheten. Med hjälp av förskolebiblioteket samt vår nya digitala utrustning.

Förväntade effekter:

- Våra förväntade effekter efter detta val med "Kanin och Igelkott" är att vi tillsammans skapar en trygghet i gruppen samt empati, där alla barnens behov blir tillgodosedda.

Vi strävar efter att varje barn ska känna sig bekräftade och att förskolevistelsen känns meningsfull för samtliga barn. 

- Genom uppstarten av vårt bibliotek vill vi att samtliga barn ska känna att de tillfredsställs oavsett bakgrund. Genom att bygga upp denna miljö vill vi inspirera alla barn till att lyssna samt berika varje barns talspråk. Här förväntas alla barns språk utvecklas och leda till ett större ord förråd hos barnen. Det ska även vara ett inbjudande lärmiljö som väcker till samtal mellan barnen samt ger en bättre kommunikation. Vi kommer att ha denna miljö som ett levande inspirations källa. 

- TAKK är ett sätt att förstärka kommunikationen, då det verbala språket inte är fullt utvecklat. Genom att vi tillsammans använder oss utav TAKK berikas varje barns kommunikations förmåga. 

 

Metodval:

Vi kommer att använda oss utav och göra olika gestaltningar i form av bland annat rollspel, där vi kommer att ta upp vardagssituationer i vardagen för att barnen kunna bearbeta känslor. Genom dokumentationer, reflektioner, observationer och genom att fortsätta vara närvarande pedagoger, kommer vi att se om det förväntade effekterna har införlivats i verksamheten.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter