Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Pedagogisk planering: Språk, matematik och färg

Kullen, Örebro · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Med hjälp av Babblarna arbetar vi på ett roligt och lustfullt sätt med språk, matematik och färg! Matematik är väldigt nära förbundet med språket eftersom det bl.a. handlar om en massa viktiga begrepp. Vi tror att detta tema ger oss möjligheter att utmana och inspirera barnen inom båda dessa områden.

Pedagogisk planering

Innehåll

Språket är ju vårt sätt att kommunicera med varandra, både genom det talade språket och vårt kroppsspråk. Barnen på Sörgården har precis börjat använda sitt talade språk eller också ligger det ännu vilande för att så småningom blomma ut. Matematik är väldigt nära förbundet med språket eftersom det bl.a. handlar om en massa viktiga begrepp. Vi tror att detta tema ger oss möjligheter att utmana och inspirera barnen inom båda dessa områden.

Vi pedagoger har observerat att barnen i gruppen har börjat upptäcka och intressera sig för olika färger, men att många av barnen inte riktigt kan benämna färgernas namn. För att inspirera barnen och för att på ett bra sätt kunna använda hela förskoledagen och inte minst leken som tillfällen till lärande är det viktigt att "fånga upp" barnens intressen. Vi väljer att starta ett "färgtema" där vi på olika sätt leker med de tre grundfärgerna; röd, blå och gul samt blandfärgen grön, och låter barnens intresse styra vart temat tar vägen. Det kan bli sagor, sånger, former osv. Till vår hjälp kommer vi använda oss av Babblarna. Syftet är vidare att utveckla barnens språk och att på ett lustfyllt sätt låta barnen upptäcka matematik.

Vi börjar med att på olika sätt introducera färger, observerar och ser hur vi på bästa sätt ska fortsätta. Det blir en spännande resa!  

Metod

Vi tänker oss att starta med att låta barnen uppleva de fyra grundfärgerna på olika sätt. Vi pratar om färger, läser sagor om färger, sjunger, skapar med olika material och tekniker. Utifrån observationer låter vi sedan barnens intressen styra hur vi fortsätter.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom observationer, bilder och regelbundna samtal i arbetslaget.

Utvärdering/ Uppföljning

Eftersom vårt syfte är att arbeta med språk och matematik, genom att använda barnens intresse för färger, utvärderar vi kontinuerligt vad som fångar barnen och hur vi på bästa sätt arbetar vidare.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback