Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Övergripande Lpp i svenska

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Den lokala pedagogiska planeringen i svenska syftar till att utveckla nedanstående förmågor; * att formulera sig och kommunicera tal och skrift. * läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. * att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. * urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Syfte:

 

Dessa förmågor kommer vi öva och utveckla i ämnet;

 

* att formulera sig och kommunicera tal och skrift.

* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

* att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Detta kommer du utveckla inom respektive område i svenskämnet;

 

Läsa och skriva

* Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

* Strategier för att skriva olika typer av texter och anpassa dina texter till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

* Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter, både muntligt och skriftligt.

 

* Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

* Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler,

skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av

sambandsord.

* Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

* Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

* Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Berättande texter och sakprosatexter

* Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

* Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar

samt dialoger.

 

* Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

* Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

* Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Språkbruk

* Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

* Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

* Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

 

* Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

 

Informationssökning och källkritik

* Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

* Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

 

Arbetssätt

* Vi läser och lyssnar på olika sorters texter i böcker.

* Vi lyssnar på olika sorters texter.

* Vi övar på att skriva olika sorters texter.

* Vi arbetar med våra nordiska språk och dess ursprung.

* Vi arbetar strukturerat med grammatik och språkets uppbyggnad. Vi lär oss om språkets grundläggande byggstenar genom samtal, böcker och föreläsningar.

 

* Vi diskuterar i par, grupp och helklass.

* Vi använder oss av läroböcker, internet och andra muntliga och skriftliga källor..

* Vi gör skriftliga och muntliga uppgifter.

* Vi använder oss av drama i olika former.

* Vi arbetar med kamratrespons och lär oss hur man ger och tar emot respons.

 

Bedömning

* Förmågor och kunskaper kommer att bedömas. Vi utgår från det centrala innehållet i arbetsområdet samt gällande kunskapskrav för ämnet. 

* Muntlig bedömning sker fortlöpande.

* Skriftlig bedömning sker fortlöpande.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter