Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Kritisk analys av en pjäs, årskurs 7-9

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Pjäsen ”Teechers” av John Godber – En pjäs om tre elever som går ur skolan.

Åk 7-9

Pjäsen ”Teechers” av John Godber, publicerad av Samuel French, 1989. – En pjäs om tre elever som går ur skolan.

Syfte

2017 är Cycle C av vårt rolling curriculum i Modersmål engelska, vilket innebär att detta år kommer Åk7-9 studenter kritiskt analysera en pjäs.

Eleverna kommer att läsa och studera pjäsen, "Teechers" av John Godber. Eleverna ska utforska stil och struktur, sammanhang, period, relationer och politisk/social kommentar genom både praktiskt genomläsningsarbete, i klass, förberedande skriftligt arbete och diskussion.

Centralt Innehåll

 Eleverna kommer att utforska följande områden:

 Pjäsens sociala sammanhang: En kämpande Comprehensive (statlig) skola i norra England, som inrättades på 1980-talet.

·         Episod struktur i jämförelse med The Well Made Play.

·         Stereotyper - speciellt i skolorna. Hur kan en manusförfattare eller författare använda stereotyper för att göra en poäng, till exempel hyckleri, förlöjligande, konflikt. Detta arbete kommer att kopplas till adjektiv.

·         Olika typer av humor uppnås genom överdrift.

·         Användande av formell och informell dialog och språk, dialekt/regionalt/slang språk.

·         Diskussion om pjäsens cykliska stil och form.

·         Vad händer ”utanför” manus? - vad händer med karaktärer efter det att pjäsen avslutats?

·         Urval och utforskning av viktiga stunder som präglas av konflikt i pjäsen.

·         Stilistiska och kulturella influenser i pjäsen.

·         Skriva en monolog baserat på Godbers stil.

·         Jämföra det svenska och brittiska skolsystemet när det gäller finansiering, debatten om privata kontra statliga skolor utbildning, disciplin i skolan och olika undervisningsstilar. Eleverna röstar och uttrycker sin mening i förhållande till ämnet.

·         Social diskriminering, mobbning, både lärare och elever.

·         Känna igen/differentiera mellan och använda både faktuell dialog och illustrativ, figurativ, beskrivande dialog;

·         Lektion om idiom: Jämför svenskt och engelskt idiomatiskt språk.

·         Betrakta pjäsen i form av musik, scen, rekvisita och uppsättning.

·         Som en jämförande studie läser eleverna kapitel 20 från romanen, ”To Sir with Love”, ER Braithwaite, 1958. Eleverna kommer att jämföra diskriminering, fördomar och stereotyper från båda epokerna. Vi kommer också att diskutera det faktum att både romanen och pjäsen innehåller självbiografiska element.

Viktiga begrepp

·         Hur pjäsen lyfter fram och kommenterar vårt moderna samhälle.

·         Formell och informell dialog i form av monolog-direkt målgruppsadressering.

·         Figurativt språk och idiomatiskt uttryck i motsats till slang.

·         Kulturella skillnader mellan det brittiska och svenska skolsystemet.

Konkretisering av målen

Läsa och Skriva

·         Eleverna skriver en dagbokspost i rollen.

·         Eleverna kommer att producera en skriftlig monolog, i manusförfattarens form och presenter till resten av gruppen.

·         Studenterna kommer att granska pjäsen i ett skriftligt format.

·         Eleverna skriver en förlängningsscen, antingen samarbetande eller individuellt, baserat på händelser som äger rum efter slutet av pjäsen.

Tala, lyssna och samtala

·         Eleverna väljer och undersöker en vald åsikt och diskuterar ämnet "Varje barn har rätt till utbildning" med hänsyn till det brittiska och svenska skolsystemet.

Språkbruk

·         Att jämföra nyanser av språk mellan engelska och svenska. Formellt och informellt språk. Direkt adressering och slang.

·         Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

·         Figurativt och idiomatiskt uttryck.

Arbetssätt

Steg 1-

·         Introduktion till pjäsen och manusförfattarens stil och struktur.

·         Läs igenom och diskutera roller - diskutera stereotyper, arketyper, överdrift och realism. Tilldela roller för att läsa och diskutera egenskaper och användning av humor, språkstil.

·         Visa filmklipp av skådespelare. Utforska status genom praktiskt arbete i mästare och tjänare.

·         Fråga: Vilka personer i en skola ser både en elev och en lärares synpunkt? Vilka har tillgång till student- och lärarområden? Till exempel vaktmästare, serveringspersonal ... Skriv en dagbokspost om en dag i livet och deras erfarenheter med hjälp av beskrivande sensoriskt språk.

Steg 2-

·         Läs viktiga monologer från pjäsen. Titta på faktiskt språk kontra figurativt språk - Lektion om idiom.

·         Läs igenom första akten i pjäsen.

·         Eleverna skriver egna monologer med 50 ord, i roll med både faktuellt och figurativt språk.

Steg 3-

·         Vi kommer att utforska pjäsen medan vi spelar i prestanda och diskutera/praktiskt utforska möjligheter att spela pjäsen.

Steg 4-

·         Vi kommer att hålla en klassdebatt - "Varje barn har rätt till utbildning".

Steg 5-

·         Diskriminering och fördom - hur och varför författare och manusförfattare utforskar temat. Klass novell- Kapitel 20 från To Sir with Love

Elevinflytande

·         Eleverna kommer att utforska/undersöka frågan "Vilka stereotyper finns i utbildningen idag?" Vilka stereotyper/arketyper finns på skärmen och i litteraturen? Vi kommer att diskutera våra fynd i förhållande till teman i vår klasspjäs och klassroman.

·         Eleverna kommer att välja och skriva/utforma en "off text" -scen från spelet för att utveckla karaktärsrelationerna ytterligare. Detta kommer antingen att baseras kring ett ögonblick av stigande konflikt eller som en förlängning till pjäs/roman.

·         Eleverna får möjlighet att uttrycka sin egen åsikt i klassdebatten.

Bedömning

Studenter kommer att bedömas på

·         Förmåga att kritiskt analysera pjäsen och utdrag ur romanen.

·         Skapa och skriva en monolog med känslighet för manusförfattare.

·         Delta i diskussion och eller debatt och förmedla synvinkel och åsikt.

·         Granska den färdiga pjäsen, kritiskt, med personlig reflektion.

Eleverna kommer att utveckla sin förmåga att läsa högt, diskutera och argumentera, få större förståelse för brittisk kultur och olika epoker.

Slutredovisning

·         Eleverna kan påverka hur och i vilken utsträckning vi praktiskt utforskar texten i klassen. De kommer att välja mycket enkla rekvisita, kostymer för att urskilja karaktärer.

·         Eleverna sätter samman en samtida spellista som tillhör en scen från pjäs.

·         Utdrag av diskussion/läs igenom/workshops kan spelas in.

·         Granskning av pjäs.

·         Jämförelse mellan pjäs och nytt innehåll.

Tid

 

Vi kommer att arbeta med pjäsen, Teechers och tillhörande texter under hela höstterminen.

Obs: Om andra lärare använder detta material är det lämpligt att anpassa språket då detta material tidvis innefattar olämpligt språk. 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback