Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik Åk 7 Geometri

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Alla kvadrater är rektanglar men alla rektanglar är inte kvadrater, varför? Klura på det:)

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2.

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
  • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

Du kommer att få undervisning om: 

 • Känna igen och jämföra olika vinklar
 • Mäta och rita vinklar
 • Samband mellan antal hörn och vinkelsumma hos en månghörning
 • Enkla geometriska figurers namn och egenskaper.
 • Hur man bestämmer omkrets och area hos enkla geometriska figurer.
 • Vad begreppet skala betyder och hur det används i vardagliga situationer.
 • Hur man arbetar med problemlösning enskilt och i grupp
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper em begreppen i kapitlet

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Du får göra en fördiagnos så du kan gå in och jobba på din nivå.
 • Muntliga genomgångar.
 • Utifrån resultat på diagnos fortsätter du tränar in metoder - tekniker - begrepp.
 • Det finns olika arbetsmaterial och utmaningsuppgifter.
 • Titta på filmklipp som vi sedan lägger ut på bloggen i Unikum.
 • Praktiska övningar både enskilt, par och grupp (EPA modellen).
 • Resonera och utveckla metoder och strategier för att befästa.

3. BEDÖMNING

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i aktiviteter, samtal och diskussioner
 • genom skriftliga och muntliga tester.
 • det kommer att finnas elevexempel som visar på olika sätt att redovisa en uppgift och mot vilka kunskapskrav det mäter. 
 • du kommer att få återkoppling under lektionerna och bedömningen kommer vi göra på Unikum.

4. MÅLDIALOG

Mål till eleven:

Vad du ska lära dig:      

 • uppskatta och mäta en sträcka samt ange denna med rimligt enhet.
 • namnen på, samt rita geometriska figurer ( 2-dimensionella)                            ex kvadrat, rektangel, triangel, cirkel.
 • bestämma area och omkrets för figurerna i exemplet ovan.
 • uppskatta och mäta vinklar samt känna till vinkelsumman hos månghörningar.
 • förstora och förminska utifrån verklighet och bilder.                                           ex rita en bild av varandra i skala 1:10.
 • matematikbegrepp du bör kunna när vi jobbat klart:

vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, 1 kvadratmeter, skala.

 

  Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Känna igen, rita och namnge olika tvådimensionella geometriska figurer.
 •  Bestämma omkrets och area för några vanliga geometriska figurer.
 •  Ange förhållanden mellan olika figurer med hjälp av skala begreppet
 •  Uppskatta och mäta vinkelstorlek samt bestämma vinkelsumman i  månghörningar.
 •  Föra matematiska resonemang enskilt eller i grupp.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter