Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Pedagogisk planering i matematik åk 3 läsår 2017-2018

Kollaskolan 3-5, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Under läsåret kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, bråk, geometri, mäta och träna upp säkerheten och förståelsen av matematiska begrepp. Du kommer också att få träna dig på att hitta strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Syfte (Lgr11) som arbetsområdet relaterar till

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

  • lösa enkla matematiska problem genom att välja lämpligt räknesätt och/eller skapa egna räkneproblem (räknesagor) utifrån en uppgift eller en vardagssituation
  • uppskatta och reflektera över ett problems lösningar och deras rimlighet och kunna visa en kamrat /lärare och förklara hur du har kommit fram till din lösning
  • addition och subtraktion inom talområdet 0 - 10 000
  • multiplikation, se samband mellan addition och multiplikation sam lära sig multiplikationstabellerna 0 - 10
  • division, delningsdivision och innehållsdivision
  • tid, den analoga och digitala klockan
  • positionssystemet för längdenheter och omvandla längdenheter
  • grundläggande geometriska objekt och dess egenskaper
  • bråk, att dela en hel i lika stora delar, sambandet mellan bråkets bild och hur du skriver det, bråkets plats på tallinjen och att läsa bråk
  • matematiska begrepp

 

Undervisning

I klassrummet fokuserar vi på att samtala och samarbeta, lära av varandra. Vi arbetar med konkret material och tar god tid på oss att resonera fram lösningar. Vi använder även olika slags spel för färdighetsträning. 

Vi ritar och beskriver tal med tiobasmaterial. Vi tränar positionssystemet, siffrans värde i stora tal.  Vi visar och tränar på sambandet mellan de fyra räknesätten. Vi tränar på uppställning/algoritmer och jobbar med att konstruera och fortsätta talmönster. Vi jobbar med likhetstecknets betydelse och med enkla ekvationer. 

I arbetet med matematikböckerna Favoritmatematik 3A och 3B tränar vi på de lärandemål som står skrivet i planeringen.

 

Bedömning

Genom delaktighet på lektioner och i samtal med klasskamrater/ och lärare ges du möjlighet att visa din förmåga kopplat till kunskapskraven i matematik för åk 3.

I arbetet med de summativa diagnoser som finns till Favoritmatematik visar du dina kunskaper kopplat till de lärandemål diagnosen är anpassad till.

Vi använder oss utav bedömningsmatrisen: Matematik åk 1-3 läsår 2015 - 2016.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter