Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen 6A del 1

Östra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Arbetsområdet handlar om decimaltal, procent och sannolikhet

Vi kommer att utgå från läromedlet Matteborgen 6A. På lektionerna varvar vi genomgångar med gemensam problemlösning och enskilt arbete. Målet är att du ska se de olika momenten i matematik som pusselbitar som tillsammans bildar ett mönster som är lätt att förstå.

Läxorna kommer att bestå av repetition på gamla avsnitt, problemlösning och övningar från nomp under detta arbetsområde.

Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

Du ska kunna:

 Förstå vad som menas med ett decimaltal

 Storleksordna decimaltal. 

 Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

 Räkna med överslagsräkning

 Räkna med kort division

 

Begreppen  hela tal  decimaltal  tiondel  hundradel  tusendel  decimal  decimaltecken

 

 Räkna ut hur mycket en viss procent av något är

 Räkna ut rabatten på en vara

 Växla mellan bråkform, decimalform och procentform

 Förklara vad som menas med sannolikhet

 Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

Begreppen hel  halv  fjärdedel  femtedel  tiondel  hundradel  bråkform  decimalform  procentform  rabatt  rea sannolikhet  chans  risk

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter