Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

samhällskunskap ht 17

Eklandaskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

v 34-45

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Reflekter 

Analysera 

Kritiskt granska

Så här kommer vi att arbeta:

Genomgångar

Faktatexter

Filmer 

Arbetsuppgifter 

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen
samhällskunskap ht 17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback