Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

LPP - Svenska åk 3.

Växjö Montessoriskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven. I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning och skrivning. Arbetsboken är vändbar med två framsidor. Från ena hållet utgår arbetet från texten i läseböckerna. Den gemensamma läsupplevelsen lockar till diskussioner och därefter arbetar eleverna med läsförståelse- och skrivuppgifter, både enskilt och i grupp. Från andra hållet i arbetsboken arbetar eleverna på djupet med olika moment, som kallas Språknycklar. Där får de konkret ta sig an olika typer av texter med hjälp av olika läsförståelsestrategier samt träna att själva skriva de olika typer av texter de mött i läseboken. Inom momentet språklära och stavning tränas alfabetisk ordning, meningsuppbyggnad, skiljetecken och ljudstridig stavning. Läseboken Nyckeln till skatten är skriven av Mats Wänblad. I enlighet med Lgr11 får eleverna utöver den skönlitterära texten även möta andra typer av texter: faktatext, poesi, och olika typer av instruktionstexter.

Lärande mål:

Du ska:

Kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Kunna förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Kunna läsa med flyt.

Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Kunna stava vanligt förekommande ord.

Kunna skriva läsligt för hand och på dator.

Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.

Kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Undervisning:

Hur gör vi?

Vi läser läseboken, Nyckeln till skatten, i skolan men även hemma. Därefter arbetet vi med varje kapitel.

Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språk nycklar.  

Vi skriver berättande texter och bearbeta dem efter råd från lärare eller annan elev (kamratrespons).

Vi skriver för hand eller ibland på datorn/iPaden.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Vi har berättarstunder där vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper - muntlig redovisning.

Pedagogen ger tydliga muntliga instruktioner inför olika arbetsmoment och vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner genom olika, för uppgiften anpassade, arbetsböcker.

Bedöming:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Läsa elevnära texter med flyt.

Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.

Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i olika texter.

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.Muntlig presentation av sin Kulturstund.

Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

Matriser:

Matriserna kommer att agera som ett stöd för föräldrar och användas under utvecklingssamtalet.

Det finns två matriser med planeringen. Den ena är endast de kunskapskrav som finns i vår nationella läroplan för ämnet svenska och jag kommer markera de kunskapskrav som jag anser är avklarade.

Den andra matrisen är tänkt att fungera som en indikation för hur det går i de olika delarna av ämnet Svenska. Där kommer det att finnas olika nivåer och större förklaring för de olika kunskaperna som eleverna ska besitta efter årskurs 3.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Nyckeln till skatten
Kopia av Kunskapskrav Svenska årskurs 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter