Skolbanken Logo
Skolbanken

Grovplanering

Vallhamra förskola, Partille · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

 

Var är vi?

Vi arbetar med våra relationer och kompisanda mot varandra. Det gör vi genom Max Velthjuis böcker om Grodan. Vi ger också barnen inspiration för siffror och bokstäver genom att skapa dessa i olika material.

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

 

Vart ska vi?

Vi strävar efter ett klimat där vi stöttar och hjälper varandra. Alla ska också känna att man känner alla andra i gruppen.

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och

beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.

att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,

att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,

att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback