Skolbanken Logo
Skolbanken

Färgtema

Förskolan Eira, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 18 september 2023

I tema färger ska barnen få upptäcka färg med alla sina sinnen.

Mål enligt läroplan

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 barnen ska få en förståelse för färg.

barnen ska få positiva upplevelser till färg och en förståelse för hur färgerna påverkar varandra.


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 Kunskap och förståelse för färgerna och deras påverkan på varandra


Hur ska det märkas på barnen?

 Barnen är positiva till aktiviteterna och vill testa själv i leken


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 De får en kunskap om färger, hur de kan påverka och påverkas av olika material .


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 En positiv upplevelse och en känsla av att vi är ett hus


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Ateljén är positiv för att expemintera med färg.

stora salen där i träffas i huset och får en gemensam upplevelse


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Det finns en kunskap hos vissa barn som vi kan dra nytta utav.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Idéer o personal som tidigare jobbat med detta tema


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Höst 2017- sommaren2018


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Grupp,enskilt,inne o ute


Vilket material?

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 En storsamling tisdag f.m och inne på avdelningen torsdag f.m har vi en aktivitet

tidig personal på måndag haransvar.

utmaningen ska vara lagom och upplevelsen

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 Drama och skapande i första hand och en del musik


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 

Vad är färg.? Är brun en färg?
I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

Reflektion varje vecka o utvärdering var 10:e vecka...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 

Bra om föräldrar kommer med idéer 
Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 

Att barnen får positiva upplevelser att de lär sig färger och hur färgerna hänger ihop
Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...att de är positiva och pratar med barnen om vad de upplevt


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback