Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HUNHUN02

Hundkunskap 2

Campus Futura Gy, Tanum · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Kursen bygger vidare på Hundkunskap 1.

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med hundar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar och följa fasta rutiner i arbete med hundar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samspela med samt fostra och träna hundar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att handleda hundägare och hundförare mot specifika mål.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning och anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att främja god hälsa hos hundar och förebygga skador och sjukdomar hos hundar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med hundar.

Praktiska övningar med hundar av olika raser och i olika miljöer ska ingå i undervisningen. Genom övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera beteendeproblem hos hundar.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om olika hundraser och deras egenskaper, om användning av hundar samt om olika verksamheter inom hundhållning.
 2. Kunskaper om hundars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Kunskaper om hundars anatomi och fysiologi samt om vanliga skador och sjukdomar hos hundar och hur dessa kan förebyggas.
 4. Kunskaper om hundavel och hunduppfödning samt om fostran och träning av hundar.
 5. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 6. Förmåga att sköta och hantera anläggningar och utrustning.
 7. Förmåga att fostra och träna hundar av olika raser för olika uppgifter.
 8. Förmåga att bemöta och hantera olika beteendeproblem hos hundar samt att instruera hundägare eller hundförare.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör hundhållning.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika hundraser och deras egenskaper och särskilda behov.
 • Olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
 • Olika miljöfaktorer i hundars vistelsemiljöer, till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång till vatten. Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende.
 • Foder, fodrets näringsinnehåll och kvalitet samt specifika foderbehov.
 • Ekonomiska beräkningar och kalkyler.
 • Vanliga hälsoproblem, skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Avel och uppfödning av hundar för olika användningsområden. Avelsplanering, avelsstrategi och avelsorganisation.

Arbetsuppgifter

 • Utarbetande av planer för skötsel av hundar. Arbetsuppgifter utifrån uppgjord plan samt uppföljning och rapportering.
 • Hantering av hundar, till exempel i samband med rastning och vid klippning, trimning och bad.
 • Foderberäkning, val av foder och utfodring av hundar.
 • Utarbetande och genomförande av planer för grundläggande fostran och träning av hundar mot uppsatta mål.
 • Hundar som resurs i arbete med människor, till exempel inom vård, rehabilitering och socialt arbete.
 • Rutiner för att upptäcka förändringar i hundars beteende som följd av skador och sjukdomar samt åtgärder för sjuka och skadade djur.
 • Olika grenar inom hundsport.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Säkerhet vid arbete med hundar.
 • Djurskyddslagstiftning och andra bestämmelser som rör hundhållning.
 • Bestämmelser som reglerar utformning och skötsel av anläggningar avsedda för hundhållning samt avel och uppfödning av hundar.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Kursen pågår under HT-17 och VT-18

Eleven hanterar dagligen hundar av varierande ras och typ på praktikplatsen. En stor del av kursens innehåll ingår i de dagliga rutinerna på praktikplatsen. Under kursens gång kommer eleven efter instruktioner öva på de olika moment som ingår i kursen såsom daglig skötsel och hantering, säkerhet, vistelsemiljö, miljöberikning, övning i att upptäcka avvikelser i hundars beteende, päls och kroppsvård.

Eleven är varje vecka delaktig i praktikplatsens Grön Arena-verksamhet där hundar ingår används i social omsorg och rehabilitering för människor.

Vi undervisar eleven om olika typer av foder, utfodring, hundars näringsbehov, specifika foderbehov och foderkvalité.

Eleven ges möjlighet att bekanta sig med olika träningsformer för hund genom inläsning, muntlig undervisning, att få studera olika hundar och förare i arbete samt praktiska övningar med hund. 

Eleven får inlämningsuppgifter, exempelvis att lägga upp en träningsplan för en specifik hund mot ett uppsatt mål.

Efter får praktiskt träna en hund enligt en upplagd plan. 

Vi går igenom reproduktion och avel samt besöker en kennel för att studera deras avelsarbete.

Vid förekommande fall på praktikplatsen är eleven delaktig i vård och rehabilitering av sjuka/skadade hundar. Vi går även igenom de vanliga skador/sjukdomar som eleven inte träffat på.

Eleven får insikt i vilka regler och lagar som gäller vid arbete med hund. Eleven får även lära sig att hitta aktuella regler eftersom de successivt förändras.

Under kursen får eleven stora möjligheter att efter handledning själv planera sitt arbete.

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning av elevens dagliga arbete med hund på praktikplatsen sker främst genom att vi iakttar och ställer frågor till eleven. Eleven får i vissa fall rapportera utfört arbete muntligt eller skriftligt.

Vi bedömer elevens praktiska handlag vid sysselsättning och utbildning av hund.

Inlämnade uppgifter bedöms.

Vi lägger särskild vikt vid elevens förmåga att planera sitt arbete.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hundkunskap 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback