Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

namngiven Fyndgruva med arabiska visdomsord (Ht17)

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Araberna är ordkonstnärer både i estetisk och innehållslig bemärkelse. Den verbala visdomen koncentreras ofta i ordspråk. Dessa är, som ett av dem med en talande metafor säger, ”talets lyktor”. En del lyser klarare än andra men alla har de någon aspekt av livet att förmedla.

Avsnitt 1

Pedagogisk Planering i Arabiska: årkurs 7-9  (Ht17)

VISDOMSORD

VARFÖR?   

Mål: Du ska kunna utföra en muntlig framställning och diskussioner om Fyndgruva med arabiska visdomsord.  Du ska anylisera och skriva en visdomsord. Du ska även kunna ge respons till en kollega och få respons också samt bearbeta dina visdomsord utifrån responsen.

Koppling till Läroplan:       

Syfte                            

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 •  Strategier för att skriva olika typer av visdomsord med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av visdomsord där ord och bild samspelar.
 •  Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 •  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Berättande  visdomsord och skapa visdomsord

 •  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande visdomsord, till exempel litertureböker och arbetsbeskrivningar. visdomsord innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkbruk

 •  Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 •  Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kultur och samhälle  

 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

VAD?  Det här ska du lära dig…

Uppgiftens innehåll:

 • Läsa exempel på sagor eller kulturelit samhället kring dig.
 • Välja en visdomsord främst från en arabisksbok  presentera den muntligt
 • Diskutera om texterna struktur och jämföra de två genrer med varandra med hjälp av ett arbetsblad
 • Skriva en visdomsord  utifrån en bild om temat ”girig ”
 • Kamratrespons och bearbetning av visdomsord efter responsen

HUR?   Så här ska vi arbeta…

Arbetssätt och material:

 • Läsning och tolkning av visdomsord samt    slå upp svåra ord
 • Diskussioner om aktualiteter i arabs länder och jämföra med Sverige  
 • Diskussion om elevens läsvana
 • Den muntlig framställning ska innehålla: förklaring till val av visdomsord,  nyckelord och    svara/nya ord med synonymer som skrivs på tavlan, ett föreslagit  tema  från genre innehåll till diskussion  i grupp.
 • Diskutera om visdomsord struktur och jämföra de två genrer med varandra med hjälp av ett arbetsblad
 • Ge och få respons för sitt muntligt och skriftligt  arbete samt bearbeta visdomsord utifrån responsen
 • Checklistor för muntlig redovisning och skriftliga visdomsord.

Arbetsperiod : 2- 3 lektioner

Bedömning  - Det här ska du kunna …

Jag kommer att ge dig feedback kontinuerligt på lektionerna .

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

 • sammanfatta en textens innehåll och återberätta med dina egna ord
 • redovisa ett ämne muntligt med anpassning till motaggare
 • hitta och hänvisa  till källinformation
 • göra egna resonemang och delta i diskussioner
 • förklara och argumentera om ditt val av visdomsord.
 • skriva en visdomsord av genre .
 • använda grundläggande grammatiska regler och stavningsregler
 • använda interpunktion.
 • använda ordbok för begreppsförståelse
 • ge och få respons samt bearbeta dina texter efter responsen

 

E - nivå

C - nivå

A - nivå

 

Du   uttrycker dig muntligt så att andra förstår.

 

Du  sammanfattar  enkelt  en visdomsord så att  budskapet  blir till en viss del klart.

 

Du   skriver  enkla visdomsordr med enkel  språkvariation.

 

Du följer vissa  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur till en viss del .

 

Du kan ta upp ett enkelt ämne och kan delta i en diskussion med enkelt anpassad språk.

 

 

Du uttrycker dig muntligt på ett ganska tydligt sätt så att andra förstår.

 

Du sammanfattar  en visdomsord så att budskapet blir  klart.

 

Du   skriver  relativt tydliga  visdomsord med    relativt god språkvariation.

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  relativt bra.

 

Du kan ta upp en visdomsord, kan inleda, delta och fortsätta en diskussion samt anpassa språket till mottagare relativt bra.

 

 

Du uttrycker dig muntligt på ett tydligt  och säkert sätt så att andra förstår.

 

Du sammanfattar  en visdomsord så att budskapet blir mycket tydligt.

 

Du   skriver   tydliga visdomsord med utvecklad  språkvariation

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  mycket bra .

 

Du kan ta upp en visdomsord, kan inleda, delta och fortsätta en diskussion  samt anpassa språket  till mottagare mycket bra .

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback