Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska åk 5

Allerums skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Vi ska träna på flera olika saker. Här nedan kan du läsa mer om det!

Målet med undervisningen

 

Förmågor

 Du ska utveckla din förmåga att:

 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika sorters texter
 • Bearbeta texterna efter de råd du får
 • Tala och samtala i olika sammanhang
 • Tolka och värdera olika sorters källor
 • Kombinera text och bild

 

 Så här ska vi arbeta

Under läsåret kommer vi att arbeta med:

 • Läsförståelse av skönlitterära texter och faktatexter. Du ska träna dig i att bli en aktiv läsare som kan läsa mellan raderna och dra rimliga slutsatser.
 • Daglig läsning (50 sidor/vecka)
 • Ge boktips till klassen
 • Läslogg - du får olika uppdrag, där du ska tänka och fundera kring det du läst
 • Skrivandet på olika sätt med texter och skrivaktiviteter, där din skrivförmåga utvecklas inom olika genrer (=texttyper)
 • Kamratbedömning
 • Bearbeta texterna utifrån de råd som kamrater och pedagogerna ger.
 • Göra presentationer (muntligt, skriftligt och med digitala verktyg)
 • Kombinera text och bild så dina texter blir mer levande
 • Studieteknik
 • Skriv- och stavningsregler
 • Grammatik
 • Använda källkritik i informationssökningen

Detta kommer att bedömas

Bedömningen finner du i matrisen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback