Skolbanken Logo
Skolbanken

Fånga matematiken i barnens vardag

Gamla Rindö förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Vi vill stärka barnens matematiska förmågor och fånga det matematiska lärande som sker i vardagliga situationer och i leken på förskolan.

 

Vad vill vi utmana barnen kring? 

Vi har valt att starta detta projekt i syfte att uppmärksamma och fånga den matematik som sker i det barnen gör på förskolan. I projektet utgår vi ifrån Alan Bishops teorier om vad matematik är. Alan Bishop har formulerat sex fundamentala matematikaktiviteter. Genom att se på matematik genom indelningarna får vi en bredare och mer mångsidig uppfattning om vad matematik i barnens värld kan vara.

Dessa 6 matematiska aktiviteter är: 

1. Förklaring och argumentation
Motiveringar och förklaringar, resonemang och logiska slutsatser. Barn sätter ord på sina tankar, de diskuterar med andra och försöker förstå och förklara.
 
2. Lokalisering
Att hitta, orientera sig i rummet –lokalisering och placering.
Barn lär sig hitta på förskolan, vägen hem och vart olika saker finns i vardagliga miljöer de möter, såsom i hemmet och mataffären. Vi skapar mentala kartor för att orientera oss i omgivningen.
 
3. Design
Former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst.
Barn hittar likheter och skillnader på föremål. Form hjälper de att se skillnad på saker. Genom att sätta ihop former kan man skapa mönster. 
 
4. Räkning
Räkning, antalsord, räknesystem och talsystem.
Barn visar med hjälp av fingrarna hur gamla de är. Barn rabblar upp tal, spelar spel med tärningar, sjunger sånger om talramsor. 
 
5. Mätning
Jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och pengar.
Barn jämför vem som är längst och vem som är äldst. De mäter upp sand i sandformar och då får en uppfattning om volym. 
 
6. Lekar och spel
Rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, tärningsspel, pussel.
Barn leker på olika sätt beroende på ålder och situation. Rolleken bygger på föreställningen om en handling, en ordningsföljd och ett logiskt samband. I många spel utmanas barn att räkna och att tänka logiskt.

 

En medvetenhet hos oss pedagoger om vad matematiken i barnens vardag är, stärker möjligheterna för oss att göra barnen uppmärksamma på de matematiska aktiviteter barnen utövar. Ser vi matematiken, kan vi fånga och uppmärksamma den. När vi gör det utmanar vi barnen i att fortsätta utveckla sina matematiska aktiviteter. Vi sätter ord på det lärande som sker och gör barnen medvetna om sitt tänkande och kunnande. 

"Matematik utvecklas och uttrycks genom att man pendlar mellan handling och tänkande - genom matematiska aktiviteter" (Heiberg Solen, Lie Reikerås, 2004). 

 

Hur ska vi gå tillväga?

Vi pedagoger är närvarande i det som barnen gör på förskolan och uppmärksamma på det som barnen gör och säger utifrån ett matematiskt perspektiv. Vi uppmärksammar barnen på de matematiska aktiviteter vi ser i deras vardag och lek och utmanar barnen därifrån. Vi gör gemensamma, fortlöpande reflektioner över vad vi ser för matematiskt lärande och planerar in undervisningsstunder som vidareutmanar barnens matematiska förmågor. 

Vi pedagoger skapar utrymme för detta projekt under verksamhetens gång, i vardagliga situationer, under samlingstillfällen, projektgruppstillfällen och spontant i barnens lek och utforskande. Vi använder oss av blandat material, varierade uttryckssätt och digitala verktyg för att stimulera och möjliggöra ett hundraspråkigt lärande. 

 

 

Vi dokumenterar det lärande vi ser genom att använda oss av pedagogiska dokumentationsmallar, genom foto, minnesanteckningar och film.  

 

Arbetslaget ansvarar gemensamt för dokumentationen. Gemensamma utvärderingar med barnen sker fortlöpande i dialog med barnen och under veckoreflektionerna på fredagar. Underlaget används för att driva projektet vidare. 

 

 

Lite tankar och idéer runt Matematik

 

Förklaring och argumentation

En ska bort, ingenting är fel. 

Börja i liten grupp och till slut alla tillsammans?

Legobitar, madrass, 2 barn som förklarar för varandra hur man gör

Kort och runda ”pengar”, lite som legobitarna men lite annorlunda

Stå på led, gå tjugo steg framåt, hur kommer det sig att vi kom olika långt? 

 

Lokalisering

På, under, framför, bakom osv

Var bor vi? Karta över Rindö med kort på barnen där de bor. 

 

Design

Former, leta former överallt, gör former i skogen av pinnar eller kottar osv

Sortering, till exempel miniplus, nabbipärlor, små och stora kottar osv

Mönster

 

Räkning

Tiokompisar

Hur ser siffrorna ut

Matvärd som får vara med och räkna hur många tallrikar, glas, bestick som ska vara på varje bord och sedan presentera maten för sina kompisar. 

Stå på led, gå tjugo steg framåt, hur kommer det sig att vi kom olika långt? 

Lär barnen att det heter addera, subtrahera, dividera, multiplicera. 

 

Mätning

Mäta sina pinnar i skogen, ”hitta en pinne som är lika lång som din arm” osv. 

Mäta sig själva, ställa sig i längdordning, åldersordning, fötterna är lika långa som underarmen, från långfinger till långfinger = så lång är man, knuten hand = hjärtat, 

Måttenheter, mätsystem. Färgat ris eller/och makaroner

Dela frukt så det blir lika, halvor, fjärdedelar, osv

 

Vägning, två hinkar sammanbundna med ett snöre, lägg i olika saker och se om man kan få de att väga jämt. 

Hur fort går det att springa en viss sträcka? Ta tid. 

Hur långt kan man hoppa? 

Stå på led, gå tjugo steg framåt, hur kommer det sig att vi kom olika långt? 

 

 

Lekar och spel

Mjölkförpackningskorkar med siffror och prickar inne, använd som ett memory

Kort med siffror och saker, använd som ett memory, 

Fiskespön med magneter, fiskar med siffror och prickar. 

Tärningsuppdrag

Dansstopp med former eller siffror som de ska ställa sig på när musiken slutar.

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback