Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Teknik

·

Årskurs:

6

Hållbar utveckling

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi och kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk, miljö, resurshållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om detta får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande och kunna bidra till en hållbar utveckling. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisning: vad, hur, varför?

 

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. 
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, genomförande och utvärdering. 
 • Fotosyntes, förbränning och andra grundläggande kemiska reaktioner. 
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkt, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. 
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet. 
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. 
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 

Hur?

Genom att vi tillsammans läser ur läromedlen "Boken om kemi och fysik", "Boken om biologi" och "Boken om teknik" och går igenom ord och begrepp som är specifika för ämnet så har eleverna goda kunskaper att själva arbeta med frågor till texten i sin egna arbetsbok. Vi kommer också att diskutera mycket i gruppen och titta på olika filmer samt att tillverka en grej med hjälp av återbruk.

Vi kommer att gå igenom följande moment i kapitlet om "Hållbar utveckling":

 • Vad menas med ekologi... och vad är ekosystem?
 • Näringskedjor och näringsvävar
 • Människan påverkar samspelet i naturen
 • Hällbar energi
 • Det får inte hända igen!
 • Odling förr och nu
 • Hållbart skogsbruk
 • Hållbar utveckling - mer än bara biologi
 • Nya ämnen bildas
 • Alla atomer finns kvar
 • Eld - vad är det?
 • Kemister gör nya ämnen
 • Vi lever i plaståldern
 • Är plast dåligt för miljön?
 • Vad menas med hållbar utveckling?
 • Återbruk
 • Uppfinnarmix
 • Ond och god teknik
 • Rymdteknik
 • Hur trodde man förr... om 100 år

Förutom filmer och läromedel kommer VAFAB till oss och berättar om miljö och hållbarhet. Vi kommer också att genomföra några experiment, till exempel ska vi bygga ett skosystem. 

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap att:

 • ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt. 
 • söka naturvetenskaplig information från olika källor. 
 • använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den till situationen. 
 • göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar.
 • hur saker hänger ihop i biologin och använda biologins begrepp. 
 • ge exempel, beskriva och förklara hur människor behöver naturen och hur människan påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och hur ekologin fungerar. 
 • diskutera hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin. 
 • diskutera hur vatten och luft fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning. 
 • bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar sätt att lösa problem och gör fysiska modeller. 
 • ge förslag på arbetssätt som gör att teknikarbetet går framåt. 
 • visa med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar hur du har tänkt. 
 • diskutera hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr och nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. 

Slutuppgift

En slutuppgift är din konstruktion när vi ska återbruka. 

Den andra slutuppgiften är skriftlig. 

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback