Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

5

St åk 5 Vasatiden

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 december 2017

Vi ska göra en kort resa tillbaka till medeltiden för att repetera, innan vi läser om den nya tiden och Vasatiden. I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om hur Gustav Vasa blev kung och enväldigt styrde landet. Han gjorde Sverige till ett arvrike och införde reformationen. Vi läser också om Gustav Vasas söner som efterträdde honom och om hur Martin Luther startade reformationen för 500 år sedan.Vi diskuterar källor och källkritik samt hur det var att leva på 1500-talet.

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Våra mål

Du ska kunna :

- känna till vilken period området innefattar

- berätta om hur Gustav Vasa kom till makten och vad han uträttade

- berätta om hur reformationen genomfördes och ge exempel på konsekvenser av detta

- berätta om och reflektera över hur kvinnor, män och barn levde på 1500-talet och göra jämförelser med hur vi lever idag

- berätta om viktiga händelser och personer under Nya tiden och Vasatiden samt orsaker och konsekvenser av dessa (händelserna)

- Känna till och kunna använda viktiga begrepp som t.ex. källor, reformation, arvrike 

 

Arbetssätt

Vi kommer att lära oss om perioden genom att:

  • läsa tillsammans och diskutera texter om den nya tiden och Vasatiden
  • lära oss att förstå och använda oss av begrepp som är typiska för perioderna
  • titta på faktafilmer och prata om innehållet
  • göra jämförelser mellan då och nu
  • studera källor och källkritik
  • skriva och presentera en viktig person/en viktig händelse från tidsperioderna.

Bedöming

Jag kommer att bedöma om du:

- kan göra reflektioner kring hur det var att leva på 1500-talet

- visar att du har kunskap om Nya tiden och Vasatiden

-känner till viktiga förändringar och upptäckter samt vilka konsekvenser de fick

-visar förståelse för hur olika källor kan påverka oss


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback