Skolbanken Logo
Skolbanken

Hem- och - konsumentkunskap HT-17 6-9 D grp 1 och 2

Fågelskolans Särskola (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

I höst arbetar vi mycket med praktisk matlagning. Vi fortsätter att laga mat med hjälp av Matglad en app som även finns i webbversion och är gratis att ladda ner. Vi kommer även att prata om vad man bör välja som är bra för ens hälsa.Vi bakar bröd m.m. Vi arbetar med måttsatsen och vad olika redskap i köket heter. Vi pratar och tittar på olika grönsaker, lagar raggmunkar, tomatsoppa chili con carne m.m.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Nivå E

  • Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Underrubrik 1

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Underrubrik 2

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i undervisningen. Den sker dels i samtalet där alla elever har stor möjlighet att uttrycka sina kunskaper. Den sker även i det praktiska arbetet vid lektionstillfällena. Vi gör också undersökningar i affärer, som eleverna får lämna in skriftligt. 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.

Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande. Hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hur man kan arrangera måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Reklamens och mediers påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Jämförelser av produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.

Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.

Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.

Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.

Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.

Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i hem och konsumentkunskap åk 7-9, ht 2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback