Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Matematik höstterminen , åk 3

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Vi lär oss mer om matematik...

Beskrivning av arbetsområdet

Några av utmaningarna under hösten är uppställningar, matematikens historia, multiplikation, division, sannolikhet, skala samt omkrets/area.

 

Vad ska jag som elev utveckla? ( Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

Vi ska tillsammans lära oss att finna olika vägar/strategier för att lösa matematiska uppgifter. Vi kommer också att repetera vad vi redan vet. Vi kommer att diskutera olika begrepp och samband för att få en ökad förståelse.  

 

Vad ska vi arbeta med? (centralt innehåll)

 • Få en förståelse till vad naturliga tal är samt kunskap i att dela upp tal på olika sätt.
 • Få en förståelse till att det finns andra historiska symboler för tal och några exempel på detta (Egyptiska-, Babyloniska-, Mayafolkets-, och Romerska talsystemet).
 • Träna på positionssystemet, de fyra räknesätten, huvudräkning, uppställning i addition och subtraktion samt problemlösningar. Att få strategier till att lösa en problemlösning.
 • Lära oss att räkna med avrundning av tal för att snabbt kunna kontrollera om svaret är rimligt (överslagsräkning).
 • Repetera och fortsätta träna på matematiska likheter.
 • Att få förståelse att tolka och presentera information i tabeller och diagram. Att undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök.
 • Att få en förståelse för att använda oss av en skala vid förminskning och förstoring.
 • Repetera och fortsätta att lära oss klockan.

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Vi utgår ifrån vår lärobok, Prima matematik 3A. Vi kommer att jobba individuellt i våra matteböcker men också dela upp oss i mindre grupper och göra andra aktiviteter så som praktiska lektioner både inne och utomhus. Lärobokens innehåll är följande:

 • Kap 1 - dela upp tal på olika sätt. Multiplikation och division med 2 och 4. Olika sätt att visa naturliga tal. Om matematikens historia.
 • Kap 2 - Träna huvudräkning i addition. Addition med uppställning och växling. Olika sätt att beskriva en matematisk händelse. Multiplikation och division med 5 och 10.
 • Kap 3 - Undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök. Statistik, tolka och presentera info i tabeller och diagram. Multiplikation och division med 3 och 6. Klockan, analogt och digitalt.
 • kap 4 - Jämföra, uppskatta och mäta omkrets. Jämföra area. Rimlighetsbedömning och överslagsräkning. Träna huvudräkning i subtraktion. Subtraktion med uppställning och växling.  
 • kap 5 - Använda skala vid förminskning och förstoring. Matematiska likheter, algebra. Räkna med proportionella samband. Mer om positionssystemet och de fyra räknesätten.

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Du ska kunna dela upp ett tal i mindre delar.
 • Du ska ha förståelse för likhetstecknets betydelse.
 • Du ska kunna klockan.
 • Du ska visa förmåga att kunna göra enkla omdömen av ett resultats rimlighet.
 • Du ska kunna visa hur du löser enkla matematiska problem med hjälp av mattespråk och tydlig arbetsgång.
 • Du ska kunna använda dig av och redogöra för olika huvudräkningsstrategier vid beräkningar i de fyra räknesätten.

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback