Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO år 2

Häckebergaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

NO - att upptäcka, resonera, se samband och förstår.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Genom undervisningen i de naturorienterade ämnena ska eleverna ges förutsättningar att använda och utveckla sin förmåga att;
använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Använda och utveckla förmågan; att genomföra undersökningar.

Använda och utveckla förmågan; att använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara olika samband.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi balanserar gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och arbete och samarbete mellan elever för att skapa förutsättningar för elevernas lärande. Undervisningen sker på olika sätt och i olika sammanhang.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Läs matriserna nedan för mer information om de olika förmågorna för årskurs 2.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen i år 2.


Läroplanskopplingar

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
NO år 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter