Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Kartprojektet

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Genom att söka, analysera och sammanfatta en stor mängd tematiska kartor som rör samtliga SO-ämnen vill jag ge en bred och grundläggande förståelse för vad ämnet SO faktiskt innebär


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Matriser i planeringen
Geografi Kunskapskrav år 4-6
Uppgifter
Seterra
Seterra
Seterra
Seterra

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback