Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Reflektions/Uppföljningsmall RL&V MD

Mumindalens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Reflektions/Uppföljningsmall Knyttet

Detta dokument tilldelas personalgruppen. det är arbetsmaterial.

Datum: 2018-05-23

Arbetslagets namn: Knyttet

 

 

Uppföljning nummer ....3.av projektet

Läroplansmål  

 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Lpfö 98/16 s.10)

 

 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”

 

 

 

VAD? Vad har vi erbjudit barnen och varför gjorde vi, just detta/så här? Verksamhet, Undervisning, Metoder, förhållningssätt, organisation. Lärmiljöer

 Too-Tiki: Har arbetat med Sagan om vanten.Vi har läst böcker om de olika djuren och tittat på små korta filmer om djuren. Vi har haft mycket skapande, barnen har med hjälp av olika material och tekniker fått skapa de olika djuren. Materialet som vi använt i vårt skapande har vi tillsammans samlat in ute när vi utforskat och upptäckt vår närmiljö. Vi har jobbat mycket med färg, form, rim och matematik i projektet.

Mymlan: Vi har haft projektsamlingar där vi har pratat om Babblarna och deras färger. Vi har arbetat vidare med färgerna och använt oss bland annat av naturvetenskap, matematik och skapande. Barnen har också fått göra vars en egen Babblare med sitt namn och foto på som vi har haft med under samlingarna. Barnen har visat intresse för Babblarna och de pratar mycket om varandra. Genom att göra egna Babblare får barnen träna sig på att känna igen sig själva och sina kompisar. Vi har arbetat med känslor med hjälp av känslodockor samt att barnen har fått ta foto på sig själva när de visar de olika känslorna.

Mårran: Har fortsatt att arbeta med projektet "Lekplatsprojektet". Vi har utforskat alla lekredskapen som finns på lekplatsen. I utforskandet har barnen fått använda sig av hela kroppen för att på så vis få förståelse för de olika fenomen. Vi har även skapat en egen modell av lekplatsen, där de har fått träna på samarbeta, lyssna på varandra och komma överens.

 

VAR ÄR VI? Resultat.  Hur har det gått /hur blev det. Vilka resultat  ser vi ? Har barnen fått förändrat kunnande i riktning mot de läroplansmål vi valt? Tyckte de det var intressant och roligt? vilket gensvar har vi fått? Vilka kännetecken har vi sett?  Ta hjälp av dokumentationer och reflektioner.

 Too-Ticki: Barnen visar stort intresse för projektet när vi har styrda aktiviteter som skapande, att titta i böcker om djuren och sjunga sånger om djuren. I fria aktiviteter hör vi att barnen sjunger sångerna och berättar för varandra om djuren.

 

Mymlan: Barnen visar fortfarande ett stort intresse för Babblarna och dess färger, de äldre barnen berättar gärna färgerna för de yngre barnen. De pratar och reflekterar gärna kring de olika känslorna, tex "nu är hon arg". De har skapat en större medvetenhet kring sig själva och sina kamrater och går gärna och pekar på dokumentationerna som sitter uppe och pratar om sig själva och sina kompisar.

Mårran: Barnen har under hela projektet visat ett stort intresse. Tanken var att projektet skulle avslutats efter påsk för att då fokusera på värdegrund. Men barnen har ständigt kommit på nya saker att utforska på lekplatsen. Då barnen ofta samtalar och reflekterar om de begrepp och fenomen som vi utforskat så ser vi att barnen har fått ett förändrat kunnande.

 

 

 

VARFÖR? Blev det som det blev. Tolkning/Analys

Reflektera över sambandet mellan aktiviteter, utförande, miljöer, metoder, organisering, förhållningssätt, barnens intresse, glädje och de resultat vi har nått/inte nått. Vad är det som fungerar/inte fungerar? Varför fungerar det/fungerar det inte? Vilka möjligheter och hinder är det viktigt att lyfta fram? Finns det andra perspektiv? Vad kan vi göra annorlunda för att det ska fungera bättre?   (Glöm inte att forskning kan bidra med vetenskapliga perspektiv) 

Mårran: Projektet har varit väldigt uppskattat hos barnen. Vi hade från början tänkt avsluta projektet redan till påsk för att sen arbeta lite extra med värdegrund. Men barnen har hela tiden hittat nya saker i projektet som de har velat utforska. Vi har därför försökt väva in värdegrundsarbetet i projektet. Här känner vi att vi inte lyckats fullt ut. Vi har inte fått med oss alla barn i värdegrundsarbetet. en del av barnen var så fast i lekplatsaktiviteterna så de hade svårt att fokusera på värdegrunds frågorna. Kanske hade vi haft större framgångar här om vi haft möjlighet att dela barngruppen ännu mer. Att vara 17 barn och två pedagoger har för det mesta fungerat bra, men det har funnits tillfällen då vi hade behövt göra ännu mindre barngrupper. 

Då barnen varit väldigt intresserade av projektet så har de även varit lätta att fånga och projektet har levt vidare på grund av barnens intresse. Vi har haft några barn som varit svåra att fånga, Dessa barn är här relativt sporadiskt och vill då mest "leka". Vi prövade att ändra i vår planering så att vi alltid gick i väg till lekplatsen för att utforska när dessa barn var på plats  men vi kan inte se att det hade någon större effekt på de barnens intressen.

Vi har även funderat en del på våra (pedagogernas) ämnes kunskaper. Hade projektet tagit andra vägar om vi hade haft mer ämneskunskaper? Om vi skulle göra projektet igen med en ny barngrupp hade det kanske tagit andra vägar. 

 

Too-Ticki: Barnen har varit väldigt intresserade av projektet när de varit här på förskolan. Men vi har märkt att de inte pratar hemma om projektet. Kanske är det så att en del av barnen har varit för små? Eller är det så att barnen har fångats av de olika djuren i sagan men sen inte riktigt kunnat koppla ihop helheten i sagan?

 

Mymlan: Vi har sett ett stort intresse av Babblarna bland barnen. De pratar om de olika figurerna hemma och på förskolan och vi har på så sätt sett att de har tagit till sig temat. För de barn som inte har talet utan kommunicerar mer med det sitt kroppsspråk visar och berättar gärna på de sätt vad de kan. 

 

 

 

 

 

 

 Gå till projektbeskrivningen och uppdatera den, tilldela den uppdaterade projektbeskrivningen till er barngrupp 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback