Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Bråk och decimaltal

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 2 december 2017

Under arbetsområdet kommer du att utveckla dina förmågor inom matematiken gällande bråk och decimaltal.

Årskurs 5 

Området kommer att sträcka sig över cirka 9 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • Förmågan att läsa och skriva decimaltal.
 • Förmågan att läsa och visa bråk.
 • Förmågan att använda och jämföra matematiska begrepp som är kopplade bråk, decimaltal.
 • Förmågan att jämföra och storleksordna bråk, decimaltal.
 • Förmågan att beräkna bråk utifrån en helhet och antal.
 • Förmågan att lösa matematiska problem.
 • Förmågan att kommunicera med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • läsa och skriva decimaltal så som 0,5; 1,5 och 6,5.

 • läsa och skriva bråk så som 1/1, 1/2, 1/3 och 1/4.
 • se samband mellan decimaltal, bråk.
 • jämföra bråk, decimaltal.
 • beräkna bråk, decimaltal ur en helhet och antal.
 • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
 • använda matematiska begrepp och uttryck vid matematiska samtal.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • bråk.
 • decimaltal.
 • problemlösning.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt med uppgifter.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater med uppgifter.
 • arbeta med digitala läromedel (NOMP, Bingel).

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • visa förståelse för begrepp som tagits upp under området  
 • löser problem  
 • väljer och tillämpar olika metoder och strategier  
 • kommunicerar med hjälp av matematikens uttrycksformer  

Du kommer att kunna visa din kunskap både under lektionstid men också genom en avslutande diagnos på området. Du kommer att ges feedback både muntligt och skriftligt.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bråk, decimaltal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback