Skolbanken Logo
Skolbanken

Hur fungerar kroppen?

Dingle förskola, Munkedal · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Fyraårings tankar om kroppen. "- När man växt klart så växer man inte mer." Hur fungerar egentligen vår kropp och vad kan man göra med den, detta ska vi ta reda på!

Kartläggning av barnens intressen

Barngruppens sammansättning består till största delen av 1-2 åringar och med olika modersmål. Vi har genom observationer och iakttagelser sett hur barnen klättrar, gömmer sig, sätter sig i lådor och utforskar vad deras kropp kan. De har även hittat leksaker som de testat att sätta på huvudet, armar och ben. I vissa situationer har barnen svårt att bedöma sin styrka, förstå sin kropps påverkan på andra eller vilka förutsättningar den egna kroppen har. Då kroppen och kroppsspråk är viktiga verktyg har vi bestämt att arbeta med detta som tema.

Mål

Eget formulerat mål

Barnen ska få ökad kännedom om sina kroppsdelar och vad kroppen kan används till.

Läroplanens mål

Se nedan i dokumentet.

Barnens erfarenheter

Vi har intervjuat ett av barnen som är fyra år om kroppen. Frågorna var:

Vad är en kropp? - En kropp är att hjärtat pumpar blod. Blod måste åka runt hela tiden.

Hur använder du din kropp? - Jag gör som jag vill med min kropp. Jag rör armarna. Axeln gör att jag kan röra armarna.

Vad behöver kroppen? - Ett skelett så att man kan röra på sina händer och så har vi ett huvud.

Hur stor är en kropp? - Det är lika stort som en hand. Pumpen pumpar i rören som finns i hela kroppen, det heter blod.

Hur ser kroppen ut? - Vet inte.

Vi reflekterar kring att barnet kopplar kroppen med hjärtat. Barnet berättar mycket om vad som finns i kroppen men har svårare att förklara funktionen med den och vad den kan användas till.

De yngre barnen är nyfikna på sina kroppar som vi ser genom deras lek, där de utforskar den genom att sitta i lådor, krypa in i skåp och sätter leksaker på de olika kroppsdelarna. Vid sånger och ramsor använder de gärna sina kroppar för att förtydliga vad de handlar om.

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

* Vi kommer använda oss av sånger och ramsor med kroppsdelar och kroppsrörelser.

* Förtydliga vad som är min kropp samt din kropp.

* Vi ska jobba med grovmotoriken i lekhallen,

          - Där jobbar vi med begrepp som klättra, krypa, springa, gå, rulla och hoppa.

* Jobba med hur man använder kroppsspråket för att visa någon annan vad man vill när man inte har de verbala språket.

* Använda ärtpåsar för att det ska lägga påsen på den kroppsdelen som vi säger.

* Låna böcker om kroppen.

* Dansa

Hur målet ska utvärderas.

Målet utvärderas genom att vi i slutet av temat ställer intervjufrågorna igen för att jämföra svaren samt observationer och reflektioner under temats gång.

Teoretisk bakgrund

"Toddlarstudier som dokumenterar denna typ av lek ger exempel på hur barnen kan leka många tillsammans, länge och med få konflikter, vilket utmanar vårt vanemässiga tänkande att små barn har lättast att leka i par och med små leksaker." " I motsats till detta har man iakttagit gemensam lek med kroppen i centrum i grupper upp till 13 ett- tvååringar." ( Toddlarkultur av Gunvor Lökken s.50) Arbeta med fysisk fostran i förskolan och undervisning i kroppsövning i skolan har som huvuduppgift att garantera att barns behov av att röra sig tillgodoses. Detta gör man genom att se till att barn får positiva upplevelser av att vara fysiskt aktiva varje dag. Att vara förtrogen med den egna kroppens rörelsemöjligheter ger barnet tillfälle att utveckla en sund själ i en sund kropp." (Barn i rörelse av Tora Grindberg och Greta Langlo jagtoien)

Dokumentation

Vi använder oss av bilder och samtal som vi dokumenterar på Unikum och på avdelningen.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi presenterar vårt tema på föräldramötet 24 oktober. Vårt arbete kommer att kunna följas på Unikum, genom dokumentation på vår avdelning och utvecklingssamtal. I den dagliga kontakten med vårdnadshavare ges möjlighet att samtala kring barnets upplevelser kring vårt tema.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback