Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Planering 2 i matematik för 8C HT17 (Geometri)

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Vi lär oss för livet! Är det sant att - när man beräknar arean tar man reda på hur långt det är runt om en figur? - i en triangel kan man dra tre höjder? - Arkimedes antog att talet pi ligger mellan 223/7 och 22/7 ? - en rektangel har två symmetrilinjer?

Kapitel 2:Geometri
Kunskapsmål

När du har arbetat med det här kapitlet kan du

  • förklara vad area är för något
  • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
  • använda de vanligaste areaenheterna
  • använda skala och göra mätningar i en ritning
  • förklara spegelsymetri och rotationssymetri

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper  på muntligt, skriftligt och praktiskt sätt genom att

  • svara på frågor muntligt, skriftligt och genom Kahoot och delta i diskussioner,
  • visa dina kunskaper på ett skriftligt prov (Vecka 47 torsdag 23/11 del 1 och vecka 48, tisdag 28/11 del 2)

Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback