Skolbanken Logo
Skolbanken

Snäckans pedagogiska planering 2017-18

Haverdals förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

BAKGRUND och SYFTE

Varför?

intervjuer med barnen visar på intresse för musik skapande ,experiment , konstruktion och lek ute och inne. Då vi har en utemiljö som erbjuder möjligheter till lek och experiment, samt att vi fått gården utrustad med utmanande och roliga redskap tänker vi fokusera på de frågor och hypoteser som barnen uttrycker kring fysikaliska fenomen som uppstår när de leker. På det sättet blir lärandet vardagsnära och konkret.  Fysik och matematik hör samman. När vi lyfter exempelvis begreppet jämvikt handlar det om såväl som fysik som matematik. Vi kommer även att låta barnen få uppleva matematiken både ute och inne genom sagor musik och skapande verksamhet. Alltså genom de aktiviteter som de berättat  att de tycker är roliga.

Vi är fullt medvetna om att svaren på intervjuerna med barnen bygger på vad barnen kan se är möjligt att göra på Snäckan. Vi tänker oss att genom att skapa miljöer och  använda oss av situationer som barnen lyft upp visa på nya sätt att förstå sin omvärld. Som exempel kan byggleken vara matte, en skogsutflykt kan vara både undersökande och spännande. 

 Samarbete och samspel är helt avgörande för lärandet och trivseln i gruppen. Vi lyfter upp frågor kring detta både i lek och vardag samt genom planerade aktiviteter. Som en naturlig del av detta hör att kunna samtala och kommunicera varför vi kommer att locka dem att prata med varandra, resonera kring olika skeenden och ha synpunkter på sin tid på förskolan. 

föräldrarna delade med sig av sina tankar kring vår verksamhet på föräldramötet. När det gäller våra strävansmål kring utveckling och lärande kunde vi se att de lyfte språkliga och matematiska utmaningar som bokstäver , skriva namn,olika språkaktiviteter, former och siffror. När det gällde genomförandet  lyftes aktiviteter som sång,dans,rim,ramsor, sagor och teater upp. Ordnade gruppaktiviteter och ett användande av utemiljön var också viktigt. Vår värdegrund handlar om att lita på sin förmåga och samarbete för att ta ett par exempel Föräldrarna tycker att barnen ska få möjlighet att prova nya saker och vara en bra kompis.

 

 På vilket sått stärker våra aktiviteter samhörighet kamratskap och samarbete och ansvarstagande?

Har vi gett barnen möjlighet att bli nyfikna på och ha hypoteser samt experimentera kring och resonera om fysik och matematik i vardagen?

Har vi arrangerat situationer för barnen att kommunicera  med tanke på att kommunikation  handlar om såväl tal ,skrift, IKT  samt rörelse, lek, drama, musik och skapande verksamhet?

har vi delat in barnen i grupper där samtal och reflektion varit möjliga för att varje barn ska komma till tals och bli lyssnade på.

har vi skapat en miljö som främjar lek lärande och avkoppling ?

Har vi använt utemiljön som en viktig del för att sträva mot våra prioriterade mål?

Reflektionsfrågorna har sitt varför i vår bakgrund ovan. Hur och vad ska synas i vår dokumentation.

 

 

 MÅL ATT STRÄVA EMOT

Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

 

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Vi planerar aktiviteter som lekplatsfysik, reflektioner kring frågor, skapande och lek i små grupper Detta för att de ska komma till tals lyssna och få inflytande.

 

Vi kommer att låta barnen få uttrycka sig på många olika sätt kring alla våra proriterade mål  Matematik finns överallt och barnen kommer att få uppleva matte-musik, mönster, sagor  och bygg och konstruktion och utematte

 

I små grupper kommer vi att undersöka lekplatsfysik exempelvis jämvikt och friktion

 

Vi kommer att låta de tio goda vanorna finnas med som en reflektionspunkt både när vi planerar aktiviteter, genomför dem samt när vi utvärderar

 

Kompismassage  och rytmik är aktiviteter som barnen har möjlighet att välja på. Vi menar att genom att man i en mindre grupp få dela den positiva energi och avspänning som detta innebär ökas möjligheten för samhörighet i gruppen.

 

I den fysiska miljön ska vi öka möjligheten till lugn och avslappning genom att tillsammans med barnen skapa ett "lugnt rum"

 

Demokrati och inflytande jobbar vi med både när de planerar gymnastiken, valkort, samt att de ska få möjlighet att säga sin åsikt  och ha hyoteser och diskutera i olika sammanhang.

 

 

Projektets gång ska bygga på barnens förslag frågor och nyfikenhet.

 

 

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

(Hur dokumenterar vi och reflekterar vi kring vår verksamhet, vilka verktyg använder vi?)

  • vi sätter upp bilder så att barnen kan prata om det vi gjort spontant med varandra oss och föräldrarna.
  •  Vi filmar barnen och oss och tittar tillsammans
  • vi intervjuar barnen kring frågor som berör vårt syfte
  • vi låter barnen få rita och berätta i smågrupper
  • vi använder reflektionsprotokoll för att få en röd tråd i verksamheten.

Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter