Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Kristendomen åk 5

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Julen närmar sig och det är dags att börja arbeta med religionskunskap. Julen är en viktig högtid för kristna och vi kommer under några veckor att utveckla våra kunskaper om kristendomen.

Kristendomen

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. (LGR11)

Undervisning och arbetsform

Övergripande innehåll:

Vi kommer börja prata om begreppet religion, vad en religion är, vilka som är de fem största religionerna och sedan fördjupa oss i kristendomen. Vi ska läsa om kristendomen, arbeta med arbetsblad, se på film, göra ett studiebesök till en kyrka, samtala med en präst och studera bibeln. Vi kommer att lära oss om vilka högtider som finns inom kristendomen. Vi diskuterar tillsammans i klassrummet, vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet, vad det innebär att göra gott, vilka spår vi kan se av kristendomen i dagens samhälle m.m. Vi kommer lära oss nya ord och begrepp. Slutligen kommer eleverna att få visa sina kunskaper i ett skriftligt prov samt ett grupparbete där eleverna får skapa en egen religion och berätta om den för sina andra klasskamrater.

 

Arbetsform: 

 • Vi läser faktatexter om religionen kristendomen
 • Vi arbetar med olika uppgifter tillsammans och enskilt
 • Vi studerar Bibeln och läser ur Bibeln
 • Vi läser berättelser ur barnens bibel
 • Vi samtalar och diskuterar
 • Vi ser på olika filmer
 • Vi söker information om kristendomen i böcker, texter och genom digitala hjälpmedel
 • Vi gör ett studiebesök till en kyrka och träffar en präst
 • Vi är med i ett bibeläventyr som anordnas av kyrkan.
 • Vi gör ett grupparbete där eleverna får skapa en egen religion och presentera den

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

 

Se nedan, kopplingar till läroplanen "Kunskapskrav" 

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och göra uppgifter
 • Du visar dina kunskaper genom "exittickets"
 • Du visar dina kunskaper genom att göra ett skriftligt prov.
 • Du visar dina kunskaper genom att göra ett grupparbete.

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris religionskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter