Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Sv. 5 v. 48-51Argumenterande text

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren). Insändare är ett exempel på en text där man framför åsikter och du får läsa olika insändare och ta ställning för något och skriva en egen.

Syfte

Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med argumenterande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument.  

3. Öva på det du lärt dig i steg 1-2 samt tillsammans i klass/grupp skriva en argumenterande text. 

4. På egen hand kunna planera och skriva en argumentation. 

Arbetssätt

Förförståelse/förkunskaper: Klassen läser, argumenterande texter och genomför muntliga debatter för att lära känna igen det argumenterande språket.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Du kommer att i grupp få skriva en argumenterande text, där ni övar med hjälp av mall för att få med de språkliga drag som används för att påverka, som känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar osv. 

Steg 3: Du kommer att i grupp få läsa kamraters texter för att se hur effektiva/ineffektiva de är. Ni ska ge kamraterna respons för att förbättra tydligheten i argumentationen.  

Steg 4: Nu ska du få planera och på egen hand skriva en argumenterande text där du visar den kunskap du lärt dig i steg 1-3. Texten ska bearbetas med hjälp av kamratrespons och därefter redovisas för klassen.


Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en argumenterande text
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Bedömning av din argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback