Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska, år 5, HT 2017

Ugglums skola 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 15 december 2017

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Vad ska vi lära oss?

Vi arbetar med att utveckla förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna.

  

Hur arbetar vi?

Vi läser skönlitteratur och faktatexter tillsammans, vi samtalar, diskuterar och tolkar.
Eleverna skriver egna texter i olika genrer.
Eleverna tränar språklära och stavning.
Eleverna söker information ur böcker och på internet, sammanställer med egna ord, samt tränar källkritik.
Vi kommer ha muntliga redovisningar av olika slag.
SO och NO-ämnet kommer integreras i denna träning.
Vi arbetar enskilt och i grupp. 
Vi diskuterar i grupp och i helklass.

Vi har läsläxa och veckans ord som läxor varje vecka.

Så bedömer jag dina kunskaper:

Att du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för de uppgifter som vi arbetar med.

Att du i din skrivprocess klarar av att följa skrivregler som t.ex.stor bokstav, punkt och fullständiga meningar. 

Vid uppföljning av redovisningar, inlämningar, läxförhör och prov tittar jag på hur du utvecklat dina förmågor i svenskans olika delar. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Grundmatris Ugglum 1-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback