Skolbanken Logo
Skolbanken

Babblarna - Piluttorna

Pysslingen Förskolor Pärlan, Pysslingen - slutgallrad · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Planering av arbete med Babblarna som metod för att väcka, fånga och stimulera barnens intresse för lärande utifrån läroplanen.

Nuläge

Vi har sett att barnen är intresserade och nyfikna på Babblarna så vi har valt att använda oss av dem i verksamheten.

Vi ska ha ett metodarbete som möjliggör utvecklingen i alla lärområden. Babblarna kommer att användas för att fånga barnens nyfikenhet och som en röd tråd i verksamheten. Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer vars huvudsakliga syfte är att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett jättebra sätt för barn att komma igång med ljud och tal. Till materialet finns också teckenstöd, något som kan stötta språkutvecklingen ytterligare.

 

Vi har sett att barnens intresse för dem är stort, inte minst för den medryckande musiken. Vi kommer arbeta med de olika fokusområden som varje figur representerar.

Vi följer barnen i deras utveckling och tar tillvara på deras nyfikenhet samt lust att erövra kunskap.

 

 

Mål

Vi vill planera och erbjuda aktiviteter till barnen utifrån läroplanens alla områden-

Metod/aktiviteter just nu;

Vi planerar vår lärmiljö utifrån lärområden och kopplar den till Babblarna. Vi strävar efter att vara barnens medforskare samt utmana och stimulera deras lärande i leken med Babblarna som metod.

Genom att vi är pålästa och förberedda med aktiviteter och material ska vi sträva efter att fånga ögonblick i vardagen där lärande kan ske och utmaningar kan antas.

I samband med att vi arbetar med babblarna, ser vi var barnens fokus/intresse hamnar ska vi förfina planeringen i alla områden utifrån barnens inflytande och intressen.

Diddi - Skapande i ateljén 

Doddo - Rösta fram aktivitet, bra kompis, turtagning.

Dadda - Dadda följer med ut och utforskar vår närmiljö, gör experiment, arbeta med appar (IKT).

Babba - Sagor, rim och ramsor 

Bibbi - Räknelekar (räkna kompisar och babblare), färg, sortering, titta på former, utforska begrepp som mer - mindre, liten - stor, osv.

Bobbo - Dansa till Babblarnas musik, rörelse, osv. Danskort. 

 

Vi planerar vår lärmiljö utifrån lärområden och kopplar den till Babblarna. Vi strävar efter att vara barnens medforskare samt utmana och stimulera deras lärande i leken med Babblarna som metod.

Genom att vi är pålästa och förberedda med aktiviteter och material ska vi sträva efter att fånga ögonblick i vardagen där lärande kan ske och utmaningar kan antas.

I samband med att vi lär känna barnen och dom utvecklar sin trygghet hos oss ska vi förfina planeringen i alla områden utifrån barnens inflytande och intressen.


Läroplanskopplingar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback