Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisk dokumentation Snigeln

Fontinskogens förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Läroplanens kap 2.6 beskriver vad som ska dokumenteras i verksamheten. Som verktyg använder vi avdelningens Blogg och varje barns Lärlogg.

Det här dokumenterar vi i varje barns Lärlogg

  • Barnets utveckling och lärande, hur barnets förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med
  • Barnets kommunikation och samspel 
  • Barnets delaktighet och inflytande
  • Tillfällen då barnet upplever verksamheten som intressant, meningsfull och lustfylld. 

Med hjälp av dokumentationen vill vi synliggöra lärandet för barnet samt vårdnadshavare.  

Det här dokumenterar vi i avdelningens Blogg

Vi dokumenterar med hjälp av Ipaden och kameran det vi erbjuder i vår verksamhet som barnen deltar och är delaktiga i. Barnen skall vara delaktiga i dokumentationen genom att de t ex tar korten själva, vi samtalar om bilderna tillsammans för att på så sätt utveckla vår verksamhet.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Dokumentationen använder vi för att utvärdera om arbetet sker i enlighet med Läroplanens mål. Genom att analysera utvärderingens resultat kan vi besluta om åtgärder för att utveckla förskolans kvalitet.

Enligt läroplanen dokumenterar vi också:

  • Barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara
  • Föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback