Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Tema Sverige åk 4

Haverdals byskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Nu är det dags för oss att fördjupa oss i geografiämnet och denna gång är det Sverige i synnerhet som vi ska titta på. Vi ska lära oss geografiska begrepp och "resa" genom Sverige tillsammans. Våra reseledare kommer att vara Holger Nilsson och ingenjör Mortensen från Geografens Testamente. Genom läsning, diskussioner och filmer lär vi oss namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Vi fördjupar oss i olika naturlandskap, klimat, kartor och mycket mer!

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Det här ska vi göra

 • Läsa faktatexter
 • Titta på Geografens testamente
 • Reflektera i SO-lärlogg
 • Ha genomgångar, repetition och diskussioner i helklass
 • Titta på faktafilmer
 • Arbeta med kartböcker och kartkunskap
 • Arbete i grupp 
 • Enskilda arbetsuppgifter
 • Reflektera kring vårt nuläge med vårt nyläge - ny kunskap
 • Använda pedagogiska webbsidor för färdighetsträning av namngeografi och geografiska begrepp.
 • Träna på aktuella begrepp genom fysiska moment
 • Skriva faktatexter om landskap.

Det här ska vi bedöma

Ditt skriftliga och muntliga deltagande i det dagliga arbetet i klassrummet. 

 

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen och i utförandet av olika uppgifter samt genom skriftligt prov.

 

Begrepp:

geografi

lokalt

globalt

skala

fältstudier

geografi

globalt

lokalt

naturlandskap

kulturlandskap

hållbar utveckling

plats

landskap

naturresurs

karta

kompass

väderstreck

näringskedja

grundvatten

vattnets kretslopp

tidvatten

energikällor

fotosyntes

kalhygge

gradnät

längdgrad

breddgrad

ekvatorn

topografisk karta

tematisk karta

mental karta

morän

kulturskog

urskog

nationalpark

tätort

städer

 


Läroplanskopplingar

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.

Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för enkla resonemang om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen. Eleven visar även grundläggande kunskaper om namn och lägen på platser och regioner i Sverige, Europa och världen.

Eleven visar grundläggande kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också enkla resonemang om åtgärder i frågor som rör hållbar utveckling.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback