Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Bojen: Självkänsla och barns inflytande

Förskolan Skutan, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Vår målsättning är att stärka barnens självkänsla och tillsammans skapa ett klimat där barnen växer och känner en delaktighet och gemenskap i vår verksamhet.  Detta som en utveckling av det arbete vi gjort under hösten med trygghet som foklusområde.

Aktivitet:

Uppmuntran: Vi uppmuntrar barnen att försöka prova nya saker i nya konstellationer. Nya lekar, nytt pyssel, nya byggen.Att pröva och lyckas är att stärkas.

Samlingar. I samband med samlingar låter vi alla komma till tals. Att få möjlighet att prata och komma till tals stärker självkänslan hos barnen. Det skapar delaktighet och trygghet genom att barnen kan/får/törs prata i gruppen. 

Förebild: Vi försöker att som pedagoger själva vara förebilder och skapa ett arbetsklimat som präglas av medbestämmande och att vi försöker "lyfta" varandra.

Rösta: Barnen blir delaktiga i verksamheten genom att de är med och bestämmer olika aktiviteter. Om flera alternativ finns brukar barnen rösta om vilken aktivitet/film/saga som vi ska välja. Det ger barnen ett medbestämmande och har även inneburit att det skapats en acceptans för de beslut som fattas via röstning. (majoritetsbeslut/demokrati)

Kompissolen : Vi fortsätter arbetet med kompissolen där vi bla fokuserar på att vi får vara tycka och känna som vi vill. Att skapa ett klimat där barnen känner att de kan stå för vad de tycker och känner stärker barnens självkänsla. Detta medför också att  barnen skall bli så trygga att de själva vågar säga nej och markera vid diskrimineringar och kränkningar.

Utflykter. Vi fortsätter att göra många utflykter, till skogen, lekparken, bilioteket mm. Vi upplever att det stärker  gruppkänslan och även barnenes självkänsla. Därigenom minskar risken för att barn känner sig otrygga och utsätts för kränkande behandlingar eller diskrimineringar. Vi fortsätter  även att använda våra ”promenadkort” (kort med siffror 1-6 + tärningsfigurer 1-6) för att bestämma vilka som går tillsammans på uflykterna. Det ha gett barnen en möjlighet att utveckla sin kompiskrets och förhoppningsvis ska inget barn känna sig utanför utan istället delaktiga i vår verksamhet och som en del av gruppen

 

När? Var? Hur? Varför?

Självkänsla finns med i vårt tema om kompisskap som vi arbetar med kontinuerligt under hösten. Temat kompletteras med att vi bla fortsätter att titta på de sista avsnitten av "Värsta bästa vänner",en programserie som behandlar olika ämnen såsom trygghet, vänskap, olikheter mm.Utflykter sker löpande, både som en del i arbetet med självkänsla och medbestämmande men även som en del i vårt andra tema - Närmiljö, där vi lär känna Öregrund och dess omgivningar. Detta i sin tur skapar även det en trygghet eftersom barnen känner sig mer hemmastadda och känner sin närmiljö. Även där har barnen varit delaktiga att ta fram olika förslag på ställen vi ska besöka. Hittills har vi besökt bl.a Hembygdsgården, Sjöfartsmuséet, Tallparksgården (äldreboende) och Öregrunds Kyrka. Vi upplever ett intresse och engagemang från barnen i samband med våra utflykter.

 

Resultat - hur blev det?

Vi har arbetat med kompissolen i vårt kompistema under de två föregående åren och varit mycket nöjda med resultatet, det har varit uppskattat både hos barnen, föräldrar och oss pedagoger. I år utvecklas arbetet med olika teman såsom bla trygghet och självkänsla. Trygghetsteman är nu till ända och vi upplever att barnen tillsammans skapat en grupp där alla känner en trygghet här hos oss å Bojen. Därför känns nästa steg, att jobba med självkänsla och medbestämmande som en naturligt steg. 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Vi har under året lagt mycket fokus på att skapa en god kamratanda och värderingar som vi gemensamt kommit fram till. Det har inneburit att vi haft endast ett fåtal konflikter mellan barnen. Barnen har tagit till sig våra värderingar rörande hur vi är mot varandra och att det är ok att se ut eller tycka olika.  Med solen som bas har det också varit lättare att implementera de andra aktiviteterna vi gjort. Våra "promenadkort" gjorde också att barnen redan tidigt fick kontakt med de andra barnen på avdelningen (och inte bara lekte med sina gamla kompisar) Promenadkorten innebar också att ingen behövde känna sig utanför och utan kompis när vi var ute på äventyr. Att göra mycket saker, utflykter, skogsbesök, promenader, olika besök har också stimulerat barnen och skapat en trygghet och självkänsla. Gruppdynamiken och tryggheten har varit ett viktigt fokus eftersom gruppen kommer att följas åt tillsammans upp i skolan redan till hösten. Eftersom gruppen under året utökats med tre barn har arbetet med trygghet varit ett led i att skapa en gruppkänsla även för de barnen 

Värsta bästa vänner, tv-serien som på ett roligt sätt tar upp ämnen som att man inte får vara med, man kan vara olika, avundsjuka mm har också skapat diskussioner och tankar om hur vi är mot varandra.

 

Vi känner att arbetet med kamratskap har varit viktigt och fungerat på ett tillfredsställande sätt och känner att det är ett sätt vi gärna vill jobba vidare med .

 

 


Läroplanskopplingar

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter