Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 november 2017

Under en period ska vi arbeta med Stormaktstiden. En tid blandad med krig, häxjakter, regenter och vanligt folk...

 

MÅL

Målen med arbetsområdet är att du ska:

 • kunna berätta och resonera om olika människors (män, kvinnor, barn) levnadsvillkor - kommunikativ förmåga
 • kunna göra jämförelser mellan Sveriges 1600-tal och Sverige idag - analysförmåga
 • kunna berätta om några kända historiska personer (Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Drottning Kristina, Karl X, Karl XI, Karl XII) - kommunikativ förmåga
 • kunna berätta om några viktiga historiska händelser (Trettioåriga kriget, Slaget vid Lützen, Regalskeppet Wasa, Kriget om Skåne, Snapphanarna, Häxjakten, en rad viktiga "freder", slaget vid Narva, tåget över Bält, Poltava) - kommunikativ förmåga
 • kunna redogöra för hur Skåne blev svenskt och orsakerna till detta - metakognitiv förmåga
 • kunna använda ord och begrepp kopplade till ämnet (t ex kronologi, orsak och konsekvens, olika tidsrelaterade ord, Legosoldat, rote, riksråd, rikskansler, abdikera, krigsbyte, utskrivning till knekt, förmyndarregering, reduktion, envåldshärskare) - begreppslig förmåga

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med Stormaktstiden genom att:

 • se på film
 • läsa faktatexter på Gleerups
 • diskutera och lyssna på genomgångar
 • tolka historiska bilder
 • göra ett grupparbete

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom:

 • kontinuerliga observationer under lektionerna
 • insats och slutprodukt i grupparbetet
 • ett avslutande skriftligt prov

Bedömningen ges i nedanstående matris.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback