Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

FN, barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna

Björneborgs skola, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Efter FN-dagens temadag har vi jobbat vidare med FN och mänskliga rättigheter kopplat till förintelsen, samt följt upp med barnkonventionen och olika levnadsvillkor runt om i världen.

Ur läroplanen LGR 11:

  • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
  • Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Syfte / förmågor

Syftet med arbetet är att du ska få utveckla dina kunskaper om FN, UNICEF, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Du ska få utveckla dina förmågor att analysera och reflektera, samtala och diskutera med utgångspunkt i FNs och UNICEFs organisation, mänskliga rättigheter och barnkonventionen och dess betydelse för människor i olika delar av världen.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med barnkonventionen och barns rättigheter. 
Vi kommer att diskutera mänskliga rättigheter, och tala om FN och UNICEF och organisationernas arbete. Hur påverkas olika delar av världen av fattigdom eller välstånd? 

Vi kommer att diskutera skillnader mellan att bo i ett land med demokrati, och i ett land med diktatur.

Konkretisering av mål

Målet är att du ska veta att det finns en barnkonvention, och känna till dess historia samt några av de punkter som tas upp där.
Du ska känna till begreppen FN, UNICEF, artiklar, mänskliga rättigheter och barns rättigheter och kunna ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen. 
Du ska känna till FN och veta något om vad FN jobbar med, bl.a. de globala målen.

Du ska känna till hur bildandet av FN och framtagandet av de mänskliga rättigheterna hänger ihop med Förintelsen under andra världskriget.
Du ska kunna använda begrepp som hör till området under diskussioner och i samtal.

Arbetssätt

Du kommer att få läsa och lyssna till texter samt se på film om FN, UNICEF, barnkonventionen och mänskliga rättigheter och diskutera innehållet. 
Du kommer att få delta i värderingsövningar och reflektera kring dessa.  
Du ska få träna på att argumentera och säga din åsikt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i diskussioner med åsikter och argument och hur du använder begrepp som hör till arbetsområdet (som FN, UNICEF, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, artikel). Du ska skriftligt och muntligt redogöra för mänskliga rättigheter och hur de uppkommit samt barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Världskoll: Vem skulle du vara i ett annat land?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback